Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γενική Περιγραφή: Ο Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδάσκει τα μαθήματα της ειδικότητάς του και υλοποιεί τους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων των συγκεκριμένων μαθημάτων, αλλά και τους στόχους της εκπαίδευσης, όπως τους θέτει το Υπουργείο Παιδείας. Διδάσκει το μάθημα του γνωστικού αντικειμένου που είναι ταυτόσημο ή συναφές με την ειδικότητά του. Συγκεκριμένα, κατανέμει την ύλη που οφείλει να διδάξει στο σχολικό έτος ή στο τρίμηνο σε διδακτικές ενότητες, σύμφωνα με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Προετοιμάζει την καθημερινή του διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών του τμήματός του. Φροντίζει για την προετοιμασία των εποπτικών μέσων (χάρτες, φωτοτυπημένα κείμενα, σχεδιαγράμματα, διαφάνειες, cd-roms) που θα χρειαστούν στη διδασκαλία του, ή προετοιμάζει την επίδειξη μηχανών και συσκευών, καθώς και τα πειράματα στο εργαστήριο. Καταγράφει την ενότητα που δίδαξε στο αντίστοιχο βιβλίο ύλης. Ελέγχει την παρουσία των μαθητών στο μάθημά του. Είναι υπεύθυνος για την τακτική φοίτηση, την πειθαρχία και την πρόοδο των μαθητών ενός τμήματος. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών του.

Πολλές φορές εργάζεται στο σπίτι του για τον προγραμματισμό και την προετοιμασία των διδασκαλιών του, καθώς και για τη διόρθωση των γραπτών δοκιμίων και άλλων εργασιών των μαθητών. Ακόμη, οφείλει να συμμετέχει στη διοργάνωση σχολικών εορτών και άλλων εκδηλώσεων και να συνοδεύει τους μαθητές σε επισκέψεις και ημερήσιες εκδρομές. Συμμετέχει, επίσης, στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όπου συζητούνται η πρόοδος και η συμπεριφορά των μαθητών, παιδαγωγικά/εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και θέματα που αφορούν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Εκτός από τη διδασκαλία και τις άλλες υποχρεώσεις, βασική φροντίδα του Καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι να αναπτύξει την πρωτοβουλία, την αυτενέργεια και την κρίση των μαθητών του, να τους βοηθήσει να αποκτήσουν αυτογνωσία και αίσθημα ευθύνης και να δημιουργήσει κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας μαζί τους. Προσπαθεί, ακόμη, να επιλύει προβλήματα που δημιουργούνται στους μαθητές του μέσα και έξω από την τάξη, σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ως Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να εργαστεί ο απόφοιτος πανεπιστημιακών σχολών στην ειδικότητά του, ενώ για να υπηρετήσει στη δημόσια εκπαίδευση πρέπει να επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Στην τεχνική εκπαίδευση εργάζονται και πτυχιούχοι τεχνικών ειδικοτήτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και άλλων τεχνικών σχολών μετά από φοίτηση σε παιδαγωγική σχολή ή στη ΣΕΛΕΤΕ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Καθηγητής οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Αγάπη για τους νέους και το εκπαιδευτικό έργο
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Υπομονή, σταθερότητα, επιμονή
 • Διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες
 • Διδακτικές, ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ευγένεια, ικανότητα επικοινωνίας
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Πρωτοβουλία, πνεύμα συνεργασίας
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Αντικειμενικότητα και αμεροληψία
 • Αίσθημα δικαιοσύνης
 • Γλωσσική ικανότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων πανεπιστημιακών σχολών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην απορρόφησή τους από τη δημόσια (και την ιδιωτική) δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάτι που διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητά τους. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν απροσδιόριστο ωράριο και οι αποδοχές τους εξαρτώνται από τις ώρες που διδάσκουν. Αν έχουν δικό τους εκπαιδευτήριο ή φροντιστήριο, οι αποδοχές μπορεί να παρουσιάσουν μεγάλη διακύμανση και σε μερικές περιπτώσεις να ανέλθουν σε υψηλά επίπεδα.

Ο Καθηγητής συνήθως εργάζεται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια-ιδιωτικά). Ανάλογα όμως με την ειδικότητά του, μπορεί να εργαστεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (π.χ., γυμναστές, μουσικοί) και στην κατάρτιση (π.χ., ΙΕΚ, ΚΕΚ, Σχολές του ΟΑΕΔ). Ακόμη, ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να εργάζεται σε φροντιστήρια, να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, ή να ιδρύσει δικό του ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ή φροντιστήριο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του επαγγέλματος είναι η ευθύνη, καθώς ο Καθηγητής επηρεάζει την προσωπικότητα, αλλά και τη μελλοντική εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία και τον τρόπο ζωής των μαθητών του. Πρόκειται για πνευματική ατομική εργασία, που προϋποθέτει καλή συνεργασία με τους μαθητές και τους άλλους συναδέλφους, καθώς και με το υπόλοιπο προσωπικό της σχολικής μονάδας.

Ο Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εργάζεται με μειωμένο ωράριο, συνήθως όρθιος, παραδίδοντας, ή εξετάζοντας το μάθημα το οποίο διδάσκει. Αναγκάζεται όμως να εργαστεί και αρκετές ώρες στο σπίτι για τη διόρθωση των γραπτών ή την προετοιμασία των παραδόσεων. Στις μεγάλες πόλεις μπορεί να εργάζεται με βάρδιες, άλλοτε πρωινές και άλλοτε απογευματινές ώρες. Όταν υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση, ακολουθεί το ωράριο και τις αποδοχές των εκπαιδευτικών του δημοσίου, ενώ, όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, το ωράριο και οι αποδοχές του εξαρτώνται από τη σύμβαση που έχει συνάψει, η οποία μπορεί να είναι ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας του.

Κατηγορία επαγγέλματος: