Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων έχει ως αντικείμενο εργασίας τη μελέτη διάφορων πολιτισμικών φαινομένων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, την ανάδειξη και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη και την αποτελεσματική διοίκηση πολιτισμικών μονάδων. Ειδικότερα, ο Ειδικός Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων εξετάζει βασικές έννοιες του πολιτισμού, διερευνά το θεσμικό πλαίσιο και την ανάπτυξη των πολιτισμικών φαινομένων και μελετά τις πολιτισμικές βιομηχανίες και την πολιτιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Παράλληλα, διαθέτει όλες εκείνες τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να διερευνά τη συμβολή των πολιτισμικών πλαισίων στη διαμόρφωση νέων συστημάτων ανάπτυξης για τον πολιτισμό, όπως είναι η ανάπτυξη πολιτισμικών βιομηχανιών και πολιτιστικών ιδρυμάτων στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας. Συντάσσει προτάσεις πολιτιστικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πολιτισμού και διαμορφώνει στρατηγικές για την καλύτερη διαχείριση των πολιτισμικών μονάδων. Επιπλέον, είναι δυνατόν να συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ανάδειξης της αξίας της πολιτισμικής κληρονομιάς, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες, αρχές οικονομικής διαχείρισης και μεθόδους ψηφιακής τεχνολογίας και αναπτύσσοντας συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού, των μέσων επικοινωνίας και της πολιτικής ζωής της χώρας. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας του σχετίζονται άμεσα με το φορέα απασχόλησής του. Συνήθως εργάζεται σε γραφείο, με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Το ωράριο εργασίας του μπορεί να ποικίλλει με βάση τις ανάγκες του φορέα και τις απαιτήσεις του έργου που έχει αναλάβει. Χρησιμοποιεί διάφορες εφαρμογές προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, φροντίζει να ενημερώνεται για καινοτόμες μεθόδους πολιτισμικής διαχείρισης με τη χρήση ή όχι της τεχνολογίας, αφιερώνει χρόνο στο σχεδιασμό και την άρτια παρουσίαση των στρατηγικών διαχείρισης πολιτισμικών μονάδων, ενώ συχνά χρειάζεται να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια και να αναβαθμίζει τις γνώσεις και τα προσόντα του για να είναι αποτελεσματικός στην άσκηση των πολλαπλών καθηκόντων του.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ειδικός Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων χρειάζεται να διαθέτει:

 • Άρτια επαγγελματική κατάρτιση
 • Μεθοδικότητα
 • Προγραμματισμό
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Χρήση εξειδικευμένων προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Γνώση βασικών αρχών μάνατζμεντ και οικονομίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Διάθεση συνεργασίας

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σχετικές σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχει το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Αγρίνιο) και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη).

Για την ειδικότητα διοίκησης πολιτισμικών μονάδων απαιτείται μεταπτυχιακή εξειδίκευση και πρακτική άσκηση. Για παράδειγμα, σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τέλος, σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μπορεί να παρακολουθήσει κανείς σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ειδικού Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων σχετίζονται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο των βασικών σπουδών του και εξαρτώνται από τον τομέα δραστηριοποίησής του.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ειδικός Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση πολιτισμικών μονάδων, πολιτισμικών βιομηχανιών ή πολιτισμικών ιδρυμάτων. Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτισμικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ή αναπτύσσοντας συνεργασίες με διάφορους πολιτισμικούς οργανισμούς. Επίσης, μπορεί να σταδιοδρομήσει σε χώρους εργασίας που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού, όπως βιομηχανία πολυμέσων, εικαστικές εκδόσεις, διαφήμιση, εκπαιδευτική τεχνολογία και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οργάνωση και διαχείριση μουσείων, ψηφιακές - εικονικές εφαρμογές, πολιτιστική καταγραφή, προβολή και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των βασικών σπουδών του. Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων (εφόσον απαιτείται). Οι προοπτικές απασχόλησης είναι θετικές λόγω της στροφής του ενδιαφέροντος του ανθρώπου και της πολιτείας στις τέχνες και τον πολιτισμό, ενώ καλές προοπτικές εργασίας υπάρχουν στον τομέα της πολιτιστικής αναπαράστασης, οργάνωσης και διαχείρισης αναλογικών και ψηφιακών διαδραστικών εκθέσεων και του πολιτιστικού σχεδιασμού εικονικών περιβαλλόντων ως συστήματα αλληλεπίδρασης χώρου και χρηστών με χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Κατηγορία επαγγέλματος: