Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή-Υπάλληλος Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας

Γενική Περιγραφή: Ο Βοηθός αυτός διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με την κατάλληλη πρακτική εμπειρία σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας και λοιπούς χώρους όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία και να ενσωματώνεται εύκολα σε ειδικές μονάδες και ομάδες όπου εφαρμόζονται τεχνικές αποκατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα, υποδέχεται τον ασθενή και τον τοποθετεί στο χώρο θεραπείας, προετοιμάζει τη γενική κατάσταση της υγείας του (πίεση, σφίξεις, πριν την έναρξη της φυσικοθεραπείας), ενημερώνει το φυσικοθεραπευτή για το ιστορικό του ασθενούς, τοποθετεί ή/και μεταφέρει τον ασθενή στην κατάλληλη θέση για την εφαρμογή θεραπείας. Υποβοηθά τον φυσικοθεραπευτή στην εκτέλεση κινήσεων και ασκήσεων, στην εφαρμογή μέσων ηλεκτροθεραπείας, θερμοθεραπείας και ακτινοθεραπείας, για την αντιμετώπιση ορθοπαιδικών και αθλητικών κακώσεων.

Βοηθάει στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση αναπνευστικών, καρδιαγγειακών, ρευματικών και νευρολογικών παθήσεων, στην ανάπτυξη προγραμμάτων ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων για υπερήλικες, στην εκπαίδευση και προσαρμογή του ατόμου με αισθητικοκινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) σε παραγωγικές δραστηριότητες, μέσα σε περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί από ειδικούς φυσικοθεραπευτές για τις ανάγκες εγκεφαλικής δυσλειτουργίας. Προσφέρει ηθική και ψυχολογική στήριξη σε ακρωτηριασμένους, σε επώδυνες θεραπευτικές προσεγγίσεις, σε υπερήλικες.  Μεριμνά για την αποφυγή κατακλίσεων, τη σωστή, λειτουργική και αναπαυτική θέση του ασθενή στο κρεβάτι, τη χρήση των συσκευών οξυγονοθεραπείας. 

Υποβοηθά το φυσικοθεραπευτή στην κινητοποίηση βαρέως πασχόντων ασθενών (πολυκαταγματιών, ημιπληγικών, παραπληγικών, τετραπληγικών) και μετεγχειρητικών καταστάσεων. Προετοιμάζει το Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας με την εξασφάλιση των όρων υγιεινής του χώρου, την προετοιμασία των υλικών και της λειτουργίας των μηχανημάτων, τον έλεγχο διακίνησης αναλώσιμων υλικών και τη συντήρηση μηχανημάτων.

Τέλος, αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας ενημερώνοντας τις κάρτες των ασθενών και τη διατήρηση αρχείου, την τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με το είδος και τον αριθμό των επισκέψεων φυσικοθεραπείας, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας την τήρηση της αλληλογραφίας του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, την ταξινόμηση των παραπεμπτικών των ασφαλιστικών ταμείων και διεκπεραίωσή τους και το χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Προς το παρόν έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. Δ΄/2635 Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 476 τεύχος Β΄ στιις 18-3-2008, που αναφέρεται αναλυτικά στη λειτουργία της ειδικότητας Βοηθός Φυσικοθεραπευτή-Υπάλληλος Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας στα ΙΕΚ. Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του ΠΔ 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39, τόμος Α΄ στις 5-3-2001 και του ΠΔ 347/2003, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115, τόμος Α΄ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ΄). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του ΟΕΕΚ σε διαγωνισμούς μέσω του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 220, τόμος Α΄, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Βοηθός Φυσικοθεραπευτή-Υπάλληλος Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, πριν πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, που θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Βοηθός Φυσικοθεραπευτή οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την ώρα εργασίας του, να διαθέτει σωματική αντοχή, μυϊκή δύναμη και δεξιοτεχνία στις κινήσεις των χεριών, υπομονή, ευγένεια, ανεκτικότητα. Επίσης, πρέπει να έχει αρκετές γνώσεις ανατομίας και ψυχολογίας και διάθεση για κατανόηση των προβλημάτων των ασθενών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι διπλωματούχοι καταρτισμένοι της ειδικότητας αυτής μπορούν να εργαστούν ως παραγωγικά στελέχη σε: Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, σε Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες), σε ΚΑΠΗ, σε Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών, σε Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης, σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα, σε Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως. Οι προοπτικές απασχόλησης δεν διαφαίνονται ιδιαίτερα καλές. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας διαφοροποιούνται ανάλογα με το χώρο που εργάζεται. Συνήθως εργάζεται όρθιος προκειμένου να εφαρμόσει τις θεραπευτικές τεχνικές. Οι συνθήκες γίνονται δυσκολότερες, όταν δουλεύει με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μόνιμη ή παροδική αναπηρία. Το ωράριό του πιθανόν να μην είναι συγκεκριμένο.

Κατηγορία επαγγέλματος: