Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βοηθός Οδοντιάτρου

Γενική Περιγραφή: Ασχολείται με την προετοιμασία του οδοντιατρείου, την αποστείρωση εργαλείων και συντήρηση μηχανημάτων, και τη γραμματειακή υποστήριξη του οδοντιατρείου. Υποδέχεται και προετοιμάζει τον ασθενή και ενημερώνει τον οδοντίατρο για το ιστορικό του. Επίσης, συμμετέχει στην οδοντιατρική εξέταση και την οδοντιατρική πράξη, δηλαδή προετοιμασία για τοπική αναισθησία, επίδοση των εργαλείων που είναι απαραίτητα για κάθε είδος οδοντιατρικής πράξης, προετοιμασία υλικών και φαρμάκων, υποστήριξη του οδοντιάτρου κατά την ενημέρωση του ασθενούς σε θέματα στοματικής υγιεινής. Οι εργασίες που πραγματοποιεί καθορίζονται από τον οδοντίατρο.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΙΕΚ της παραπάνω ειδικότητας κατοχυρώνονται με το ΠΔ 7/2000, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8, τόμος Α΄, στις 19-1-2000 και μπορούν να λάβουν επαγγελματική άδεια ως Βοηθοί οδοντιατρείου μετά από εξετάσεις και 1 έτος πρακτική άσκηση, εκτός εάν έχουν πραγματοποιήσει την προαιρετική εξάμηνη άσκηση κατά τη διάρκεια κατάρτισης. Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α΄ στις 5-3-2001 και του ΠΔ 347/2003, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115, τόμος Α΄ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ΄). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του ΟΕΕΚ σε διαγωνισμούς μέσω του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 220, τόμος Α΄, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Βοηθός Οδοντιάτρου. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, πριν πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, που θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Βοηθός Οδοντιάτρου πρέπει να είναι ευγενικός, υπομονετικός, ιδιαίτερα προσεκτικός και σχολαστικός σε θέματα υγιεινής.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Βοηθός Οδοντιάτρου μπορεί να απασχοληθεί σε οδοντιατρεία στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Οι προοπτικές για το επάγγελμα, δεν παρουσιάζονται θετικές.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας του είναι αυτές που επικρατούν στο οδοντιατρείο όπου εργάζεται. Το ωράριο είναι αυτό που έχει καθιερώσει ο οδοντίατρος ως ωράριο λειτουργίας του. Το είδος της εργασίας του επιβάλλει τη λήψη σχολαστικών μέτρων υγιεινής και ατομικής προστασίας.

Κατηγορία επαγγέλματος: