Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αναλογιστής

Γενική Περιγραφή: Ο Αναλογιστής είναι ο υπάλληλος της ασφαλιστικής εταιρείας που προσδιορίζει τις οικονομικές της επιβαρύνσεις απέναντι στην πολιτεία σε σχέση και με τις διάφορες τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Το αντικείμενο της εργασίας του αναλογιστή είναι:

 • Η παρακολούθηση των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας που πηγάζουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια και αποθέματα
 • Ο σχεδιασμός νέων προϊόντων και η μελέτη συμβάσεων
 • Η συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση και απεικόνιση στατιστικών στοιχείων
 • Η κατάρτιση βιομετρικών και τεχνικών πινάκων
 • Η εκπόνηση των ονομαζόμενων αναλογιστικών μελετών, αλλά και μελετών πρόβλεψης της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και βιωσιμότητας του ασφαλιστικού φορέα που εκπροσωπεί.

Χρησιμοποιεί μαθηματικά, στατιστική και οικονομική θεωρία για να μελετήσει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Παίρνει αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, καταρτίζει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια και προτείνει επενδυτικές στρατηγικές. Είναι σε θέση να κάνει προβλέψεις για το ύψος των ζημιών ή κερδών για μια επιχείρηση και γενικότερα να εκτιμά τους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Απαιτείται προϋπηρεσία 2-3 χρόνων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Έχοντας αυτές τις προϋποθέσεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει εξετάσεις στο αρμόδιο υπουργείο, προκειμένου να εξειδικευτεί και να αποκτήσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Όπως προκύπτει από τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος Αναλογιστικής και Στατιστικής Επιστήμης και με βάση τις επαγγελματικές του δραστηριότητες αλλά και τον χώρο απασχόλησής του, τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αναλογιστή είναι ένας συνδυασμός των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων του Μαθηματικού, Στατιστικού (Στατιστικολόγου) και του Οικονομολόγου.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να εργαστεί κάποιος ως Αναλογιστής, θα πρέπει να διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο σε τομείς όπως: Μαθηματικά, Οικονομικές Επιστήμες, Στατιστική ή στα Τραπεζικά και Ασφαλιστικά Συστήματα. Η εκπαίδευση του Στατιστικολόγου-Αναλογιστή μπορεί να γίνει στο Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος), στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, στο Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά (5ο επιστημονικό πεδίο) καθώς και στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η διάρκεια των σπουδών είναι οχτώ εξάμηνα και η εκπαίδευση των φοιτητών του γίνεται σε θέματα του γνωστικού πεδίου της στατιστικής επιστήμης, της οικονομετρίας και των συναφών θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων με τις εξής κατευθύνσεις: Βασική κατεύθυνση (Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Στατιστική), Στατιστική με Εφαρμογή στα Οικονομικά, Στατιστική με Εφαρμογή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στο Μάρκετινγκ, Στατιστική με Εφαρμογή στην Πληροφορική, Αναλογιστική Στατιστική. Οι πτυχιούχοι αυτών των τμημάτων μπορούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα του Αναλογιστή προϋποθέτει:
 • Δυναμισμό και ενθουσιασμό
 • Μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα
 • Δεξιότητα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία για την καθημερινή του συνεργασία με άλλους ειδικούς
 • Μεθοδικότητα, παρατηρητικότητα
 • Αποφασιστικότητα, ευελιξία
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη
 • Εξοικείωση με αριθμούς και πίνακες δεδομένων.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Αναλογιστής συχνά εργάζεται κάτω από συνθήκες πίεσης, ενώ το ωράριο δεν είναι καθορισμένο. Για την ολοκλήρωση του έργου του συνεργάζεται κυρίως με λογιστές και ασφαλιστές.

Οι χώροι εργασίας είναι συνήθως άνετοι και εξοπλισμένοι με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου γενικά καλές, αναλύοντας τα δεδομένα που προέκυψαν κατόπιν έρευνας με ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις ή συγκέντρωση υλικού από διάφορες πηγές και μετακινείται αρκετά συχνά για τη διεξαγωγή ερευνών. Πολλές φορές, για τις ανάγκες της έρευνας, έρχεται σε επαφή με ομάδες ανθρώπων, αντιμετωπίζοντας ορισμένες φορές δύστροπους χαρακτήρες και κακές συμπεριφορές

Επαγγελματικές Προοπτικές: Eκτός από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να απασχοληθεί και σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμβάνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπου μπορεί να εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος, ακόμα και σε εταιρείες πληροφορικής για δημιουργία λογισμικού σχετικού με αναλογιστικές μελέτες. Είναι, βέβαια, γεγονός ότι τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας στη χώρα μας ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τη χρησιμότητα της στατιστικής-αναλογιστικής επιστήμης. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αναγκαία συνεργασία με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα δημιουργήσουν και στη χώρα μας τις συνθήκες για την απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού Στατιστικολόγων-Αναλογιστών. Η εικόνα της αγοράς εργασίας για τους Στατιστικολόγους-Αναλογιστές, σε αντίθεση με πολλά άλλα επαγγέλματα, αναμένεται να βελτιώνεται συνεχώς και επομένως οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι θετικές.

Στην αγορά, σήμερα, υπάρχει σημαντική ζήτηση για ανθρώπους με εξειδίκευση στο αντικείμενο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ασφαλιστικός κλάδος έχει σταθερή ανάπτυξη, ενώ από την άλλη, η προσφορά εξειδικευμένων στελεχών είναι σχετικά περιορισμένη. Οι οικονομικές απολαβές του επαγγελματία Αναλογιστή είναι αρκετά υψηλές. Ο Αναλογιστής εργάζεται σε ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και σε υπουργεία. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας την εκπόνηση μελετών για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα είναι η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδας.