Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μουσειολόγος Μουσειογράφος και Σχεδιαστής Εκθέσεων

Γενική Περιγραφή: Αντικείμενο της εργασίας του είναι η οργάνωση, η λειτουργία και η διαχείριση των μουσείων, Ως μουσεία θεωρούνται αρχαιολογικά και εθνογραφικά μνημεία και χώροι μουσειακού χαρακτήρα που αποκτούν, συντηρούν και κοινοποιούν υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, ιδρύματα που διατηρούν συλλογές και εκθέτουν ζωντανά δείγματα από φυτά και ζώα, κέντρα επιστήμης και αστρονομίας, πολιτιστικά κέντρα και άλλοι φορείς που διευκολύνουν τη διαχείριση, συνέχιση και διαχείριση των απτών ή άυλων αγαθών της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, προστατευμένοι βιότοποι, αίθουσες εκθέσεων τέχνης κ.ά. Ο Μουσειολόγος Μουσειογράφος και Σχεδιαστής Εκθέσεων ασχολείται, ακόμη, με τη μελέτη της ιστορίας και της υποδομής των μουσείων και του ρόλου τους στην κοινωνία, με τη συντήρηση, τη διατήρηση και την ταξινόμηση των διαφόρων εκθεμάτων, με τη διαχείριση των μουσειακών συλλογών, καθώς και με το σχεδιασμό και τη δημιουργία εκθέσεων (π.χ. εκθέσεις μουσείων και μουσειολογικές μελέτες) που αναδεικνύουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Ο Μουσειολόγος Μουσειογράφος και Σχεδιαστής Εκθέσεων χρειάζεται να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως αρχαιολόγους, εθνογράφους, εθνολόγους, ιστορικούς τέχνης, συντηρητές, ειδικούς σε θέματα τεκμηρίωσης και πολιτισμικής πληροφορικής, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, αρχιτέκτονες και όσους άλλους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς προκειμένου να προβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πολιτισμικά αγαθά του τόπου μας.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μουσειολόγου Μουσειογράφου και Σχεδιαστή Εκθέσεων δεν προβλέπονται ακόμα με Προεδρικό Διάταγμα, επειδή αποτελεί ένα νέο επάγγελμα στον επαγγελματικό χάρτη της χώρας μας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Αντίστοιχες σπουδές μπορεί να γίνουν στο Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων του AΤΕΙ Πάτρας (Πύργος). Η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα και ο απόφοιτος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επίσης μπορεί να είναι απόφοιτος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής με επιπλέον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Μουσειολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο  Μουσειολόγος Μουσειογράφος και Σχεδιαστής Εκθέσεων χρειάζεται να διαθέτει:

 • Άριστη αντίληψη του χώρου
 • Καλές γνώσεις γύρω από την αποδελτίωση, καταγραφή, τεκμηρίωση αλλά και τη συντήρηση αντικειμένων μουσειακής φύσεως
 • Παρατηρητικότητα
 • Υπομονή και επιμονή
 • Εργατικότητα
 • Φαντασία και αγάπη για την ιστορία και τον πολιτισμό
 • Οργάνωση και η μεθοδικότητα
 • Σχεδιαστική ικανότητα στη δημιουργία εκθέσεων
 • Σωματική και ψυχική αντοχή, η επινοητικότητα
 • Επικοινωνιακές ικανότητες κοινωνικότητα, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Γνώση ξένων γλωσσών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Μουσειολόγος Μουσειογράφος και Σχεδιαστής Εκθέσεων  μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στο υπουργείο Πολιτισμού, σε πινακοθήκες, εθνογραφικά και λαογραφικά μουσεία, επιστημονικά κέντρα και πλανητάρια, ιστορικά μνημεία και χώρους μουσειακού χαρακτήρα, ιδρύματα που διατηρούν συλλογές και εκθέτουν ζωντανά δείγματα από φυτά και ζώα, καθώς και σε ιδρύματα και οργανισμούς που διενεργούν συντήρηση, έρευνα, εκπαίδευση, επιμόρφωση, τεκμηρίωση και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα μουσεία και τη μουσειολογία. Η εύρεση εργασίας στο συγκεκριμένο επάγγελμα είναι μια δύσκολη υπόθεση, γιατί είναι μια νέα επιστημονική ειδικότητα και οι διάφοροι φορείς (υπουργεία κ.ά.) δεν είναι κατάλληλα ενημερωμένοι για την χρησιμότητά της. Επιπλέον, κάποιες άλλες ειδικότητες που σχετίζονται με τα μουσεία (π.χ. αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, ιστορικοί τέχνης) βλέπουν τους μουσειολόγους ως ανταγωνιστές. Η ενεργός συμμετοχή, όμως, των Μουσειολόγων Μουσειογράφων μέσα στα μουσεία δεν σημαίνει τον επιστημονικό παραγκωνισμό των επιστημονικών κλάδων που παραδοσιακά αναλαμβάνουν λειτουργίες μέσα στο μουσείο. Αυτό που πρέπει να γίνει συνείδηση είναι ότι ο νέος ρόλος και η αποστολή των μουσείων προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημονικών κατευθύνσεων, ανάμεσα στις οποίες η μουσειολογία-μουσειογραφία διεκδικεί μια ισότιμη θέση. Επίσης, η στελέχωση των μουσείων με ειδικευμένους Μουσειολόγους θα εξασφάλιζε την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής κι ευρύτερα επικοινωνιακής τους διάστασης και θα συνέβαλε ουσιαστικά στην καλύτερη λειτουργία τους.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το χώρο απασχόλησης και το εκάστοτε αντικείμενο της εργασίας του. Συγκεκριμένα, μπορεί να μελετά και να ερευνά την ιστορία των διάφορων αντικειμένων σε ένα μουσείο, να καταγράφει, αποδελτιώνει και να διαχειρίζεται μουσειακές συλλογές, να ταξινομεί τα διάφορα εκθέματα των μουσείων, αλλά μπορεί και να σχεδιάζει και να δημιουργεί νέες εκθέσεις μουσείων, οπότε η εργασία του καταντά αρκετά κουραστική και υπεύθυνη, γεγονός που μπορεί να τον φορτώσει με περισσότερο άγχος και αγωνία.