Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανολόγος Μηχανικός Βιομηχανίας

Γενική Περιγραφή: Οι διεργασίες της μηχανολογικής και χημικής βιομηχανίας, οι οργανωτικές και διοικητικές τεχνικές της παραγωγικής διαδικασίας και μεταποίησης αποτελούν το αντικείμενο εργασίας του Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας. Το γνωστικό του αντικείμενο καλύπτουν οι εξής τομείς: Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Μηχανικών Υλικών και Κατεργασιών και Οργάνωσης και Βιομηχανικής Διοίκησης.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας προβλέπονται από τους παρακάτω νόμους και διατάγματα: Ν. 6422/1934, άρθρο 3 Β.Δ. 26-3-1938 Β.Δ. 17-3-1950, κεφ. 1, άρθρο 2 Β.Δ. 328/1963 Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6-12-1979 και 36871/10-12-1979 ΠΔ 472/1985 ΠΔ 252/1988.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές παρέχει η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να λάβουν πτυχίο μελετητή και πτυχίο εργολήπτη. Σπουδές, επίσης, παρέχονται και σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, με την προϋπόθεση όμως ότι οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών ή των συνεργαζόμενων με αυτά πανεπιστημίων του εξωτερικού αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ και το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών, προκειμένου να κατοχυρώσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και προσόντα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μηχανολόγος Μηχανικός Βιομηχανίας χρειάζεται να διαθέτει:

  • Συνέπεια
  • Υπευθυνότητα
  • Πνεύμα συνεργασίας
  • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
  • Καλή σωματική υγεία και αντοχή.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν σε βιομηχανικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ιδιωτικά γραφεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων, ερευνητικά ινστιτούτα, αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισμούς, κοινωνικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση), δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. νομαρχίες, δήμους, υπουργεία) κ.α. Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων είναι παρόμοιες με των μηχανολόγων μηχανικών. Το ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς του κλάδου είναι αρκετά θετικό, λόγω των αυξανόμενων αναγκών της νέας τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών παραγωγής.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο βιομηχανικός χώρος και το γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού προσδιορίζουν κάθε φορά τις συνθήκες εργασίας κάτω από τις οποίες εργάζεται. Ως υπάλληλος ακολουθεί κανονικό ωράριο, ενώ ως ελεύθερος επαγγελματίας συνήθως το υπερβαίνει.