Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βιβλιοθηκονόμος

Γενική Περιγραφή: Η οργάνωση και η συντήρηση του έντυπου και μη έντυπου υλικού μιας βιβλιοθήκης με συστηματικό τρόπο είναι το αντικείμενο της εργασίας του Βιβλιοθηκονόμου. Επιλέγει και αγοράζει το υλικό μιας βιβλιοθήκης, το καταγράφει με σαφήνεια και ταξινομεί τα εισερχόμενα έντυπα σύμφωνα με τους κανόνες καταλογογράφησης και με σύστημα ταξινόμησης παγκοσμίως αποδεκτό. Ετοιμάζει καταλόγους και καρτέλες βιβλίων και εξυπηρετεί τους αναγνώστες δίνοντάς τους τις πληροφορίες που ζητούν. Εκδίδει τις κάρτες για το δανεισμό των βιβλίων, ενημερώνει το κοινό για τα νέα βιβλία και ενθαρρύνει τον αναγνώστη στη χρήση της βιβλιοθήκης με διαλέξεις, διαφημίσεις κ.ά. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες, η απάντηση σε ερωτήσεις μέσω τηλεφώνου, fax, e-mail ή διά αλληλογραφίας και η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής εκδόσεων. Όταν πρόκειται για μεγάλη βιβλιοθήκη με πολλή κίνηση, τότε γίνεται κατανομή των εργασιών και για κάθε τομέα υπάρχει και ο αντίστοιχος υπεύθυνος, όπως υπεύθυνος καταλογογράφησης, ταξινόμησης, δανειστικού τμήματος, πληροφοριακού τμήματος κ.λπ. Ο Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος ειδικεύεται σε ορισμένο είδος βιβλιοθήκης, όπως παιδική, ιατρική, υπουργείων, οργανισμών, σχολείων κ.λπ.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το ΠΔ 385, ΦΕΚ 169/16-6-1989 τ.Α’. 

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας παρέχονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου η διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα και υποχρεωτική, πρακτική άσκηση των φοιτητών τριών μηνών, μετά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών τους. Επίσης, σπουδές Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας παρέχονται στα τμήματα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης των ΑΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και ένα εξάμηνο πρακτική άσκηση).

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Βιβλιοθηκονόμος πρέπει να:

  • Αγαπά τη μελέτη και τα βιβλία
  • Εργάζεται σε συνθήκες τάξης και ησυχίας
  • Έχει γενική μόρφωση, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
  • Είναι μεθοδικός και ευγενικός εξυπηρετώντας τους αναγνώστες της βιβλιοθήκης
  • Ενημερώνεται για τις δυνατότητες βελτίωσης της οργάνωσης της βιβλιοθήκης του και
  • Είναι συνεπής, υπομονετικός και εργατικός.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Μπορεί να εργαστεί σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία της χώρας, καθώς και σε κάθε είδος βιβλιοθήκης (δημόσια, ιδιωτική, ακαδημαϊκή, ειδική, σχολική, κινητή). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης σε υπηρεσίες και κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, καθώς και ως ελεύθερος επαγγελματίας-σύμβουλος σε θέματα οργάνωσης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρηση. Τέλος, μπορεί να εργαστεί σε μουσεία, στην οργάνωση και παρουσίαση των συλλογών τους, αλλά και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι αρνητικές και η αγορά εργασίας εμφανίζεται περιορισμένη. Η μελλοντική διαμόρφωσή της θα εξαρτηθεί από παράγοντες που ανάγονται σε γενικότερες πολιτικές επιλογές στο χώρο του πολιτισμού, όπως η ίδρυση νέων βιβλιοθηκών σε κάθε σχολική μονάδα (ήδη πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης), καθώς και από την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για την περαιτέρω χρήση αυτών που υπάρχουν.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Εργάζεται στο χώρο της βιβλιοθήκης, όπου οι συνθήκες είναι καλές και επικρατεί ησυχία και τάξη, υπάρχει καλός φωτισμός, αερισμός και θέρμανση. Εξυπηρετεί τους αναγνώστες στα διάφορα τμήματα της βιβλιοθήκης (δανειστικό, πληροφοριακό, αναγνωστήριο). Πολλές φορές χρειάζεται να μετακινείται, να μεταφέρει και να ταξινομεί αρχειακό υλικό και βιβλία, ανεβαίνοντας συχνά και σε σκάλες. Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της πληροφορικής γίνεται ευρεία χρήση του Η/Υ στις βιβλιοθήκες για γρηγορότερη εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών και καλύτερη εξυπηρέτηση του αναγνώστη. Η πολύωρη όμως χρήση του Η/Υ έχει αρνητικές συνέπειες στην όραση. Το ωράριο εργασίας του είναι συγκεκριμένο, το ίδιο και οι μέρες αργίας του.

Κατηγορία επαγγέλματος: