Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης, αναλαμβάνει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • Εκπόνηση των αναλύσεων της ρύπανσης του αέρα, του εδάφους και των υδάτων
 • Διαχείριση των αέριων, υγρών και στερών εκπομπών
 • Μελέτη της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
 • Λειτουργία μονάδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων αναλύσεων και συσχετίσεων με   την παραγωγική διαδικασία
 • Συνδεσμολογία, βαθμονόμηση, έλεγχος και έναρξη λειτουργίας μηχανημάτων μέτρησης ρύπανσης
 • Καταγραφή των ενδείξεων των μηχανημάτων ανάλυσης και προσδιορισμού των ρυπαντών
 • Επισκευή των οργάνων και των σταθμών μέτρησης ρύπανσης
 • Έλεγχος της καλής λειτουργίας και ασφαλείας των βιομηχανικών και των βιοτεχνικών εγκαταστάσεων όσον αφορά τις διαρροές αποβλήτων
 • Αξιολόγηση και λειτουργία συστημάτων αντιρρύπανσης
 • Επεξεργασία και ελαχιστοποίηση αποβλήτων
 • Εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
 • Κατανόηση και εφαρμογή των προδιαγραφών καταλληλότητας βιομηχανικού και εργασιακού χώρου με βάση την ελληνική και διεθνή νομοθεσία
 • Κατανόηση και εφαρμογή των προδιαγραφών ποιότητας αποβλήτων με βάση την ελληνική και διεθνή νομοθεσία
 • Χειρισμός Η/Υ και γενικά συστημάτων αυτοματισμού
 • Σύνταξη και ενημέρωση εντύπων και βιβλίων που προβλέπονται από τους υφιστάμενους κανονισμούς ή απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Ανάγνωση τεχνικού σχεδίου και αποτύπωση ενός αντικειμένου ή μιας εγκατάστασης επί χάρτου
 • Γνώση λειτουργίας των κυριοτέρων βιομηχανικών παραγωγικών διαδικασιών
 • Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
 • Προστασία οικοσυστημάτων.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Τεχνικού Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης είναι οι κάτωθι:

 • Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των μηχανημάτων μέτρησης αέριας ρύπανσης
 • Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των μηχανημάτων μέτρησης στερεάς ρύπανσης
 • Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των μηχανημάτων μέτρησης θορύβου
 • Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των μηχανημάτων μέτρησης
 • Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των μηχανημάτων μέτρησης οσμών
 • Αναγνώριση και καταγραφή των ενδείξεων των μηχανημάτων ανάλυσης και προσδιορισμού ρυπαντών
 • Λειτουργία των μηχανημάτων ανάλυσης
 • Συγκέντρωση των δεδομένων
 • Έλεγχος της καλής λειτουργίας και ασφάλειας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
 • Χειρισμός των μεθόδων μέτρησης της ρύπανσης
 • Χειρισμό οργάνων και τον προσδιορισμό αέριων ρύπων
 • Χειρισμός οργάνων και τον προσδιορισμό υγρών ρύπων
 • Χειρισμός οργάνων και τον προσδιορισμό στερεών ρύπων
 • Δυνατότητα διαχωρισμού και προσδιορισμού των πτητικών και μη συστατικών του δείγματος
 • Προσδιορισμός παραμέτρων όπως το pH, τη θολερότητα, τη θερμοκρασία το διαλυμένο οξυγόνο και την αγωγιμότητα στο δείγμα
 • Μέτρηση θορύβου
 • Επισκευή μηχανημάτων μέτρησης παραμέτρων ρύπανσης 
 • Πραγματοποίηση των μετρήσεων των ρυπαντών εντός και εκτός του εργασιακού χώρου
 • Προσδιορισμός ρυπογόνων πηγών και συσχέτισή τους 
 • Αμεση παρέμβαση σε περίπτωση εκτάκτου περιβαλλοντικού περιστατικού
 • Αντιρρυπαντική τεχνολογία
 • Μέτρηση των παραμέτρων ποιότητας αποβλήτων και τον χειρισμό συστημάτων αντιρρύπανσης
 • Τεχνικές ελαχιστοποίησης αποβλήτων και καθαρές τεχνολογίες 
 • Τήρηση των προδιαγραφών καταλληλότητας των εργασιακών χώρων και των προδιαγραφών ασφαλείας των εργαζομένων
 • Τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας αποβλήτων με βάση τη κείμενη ελληνική και διεθνή νομοθεσία
 • Απλή σχεδίαση ενός αντικειμένου ή μιας εγκατάστασης επί χάρτου και κατανόηση ενός απλού τεχνικού σχεδίου
 • Εξαγωγή των αποτελεσμάτων και την επεξεργασία των μετρήσεων με χρήση Η/Υ και των συστημάτων αυτοματισμού
 • Λειτουργία των κυριοτέρων βιομηχανικών μονάδων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα απαιτεί:

 • Επιδεξιότητα, σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών
 • Ευλυγισία, καλή υγεία και σωματική αντοχή
 • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα για τη χρήση ειδικών εργαλείων και μηχανών
 • Ικανότητα αντίληψης του χώρου και παρατηρητικότητα
 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες εργασίες
 • Αντιληπτική ικανότητα
 • Επινοητικότητα και δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης είναι ικανός να εργαστεί ως βοηθητικό-τεχνικό προσωπικό σε εξαρτημένες εργασίες σε μελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, εργαστήρια βιομηχανικών παραγωγικών διαδικασιών και δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια για τον προσδιορισμό της ρύπανσης και τον έλεγχο της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες γίνονται πάντα υπό την μόνιμη επίβλεψη του επιστήμονα μελετητή, κατασκευαστή ή υπεύθυνου εργοταξίου, του επιστήμονα μηχανικού παραγωγής και του υπεύθυνου του εργαστηρίου ή των εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης δημόσιων, δημοτικών ή ιδιωτικών φορέων και σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα υπογραφής των αναλύσεων, της λειτουργίας και του σχεδιασμού των συστημάτων αντιρρύπανσης και κατά συνέπεια η δραστηριότητά του είναι βοηθητική στο έργο των αρμόδιων επιστημόνων.