Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων

Γενική Περιγραφή:
Το έργο του Ειδικού Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων συνίσταται στην εκτέλεση συγκεκριμένου σχήματος εργασίας που καθορίζεται από τον Τεχνολόγο Ακτινολόγο με βάση δόκιμες τεχνικές και γενικές οδηγίες μεθοδολογίας διαδικασιών και προδιαγραφές εργασίας που είναι επιστημονικά παραδεκτές και αποτελούν την ακολουθούμενη πολιτική του τμήματος στο οποίο εργάζεται. Το επάγγελμα σχετίζεται με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες:

 • Την ποιοτική λήψη, καταγραφή και αναπαραγωγή των ιατρικών διαγνωστικών απεικονίσεων
 • Τη φροντίδα για την ικανοποίηση όλων των κανόνων και των κανονισμών ακτινοπροστασίας για τον άρρωστο, τους συνοδούς του και του προσωπικού, στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα
 • Τη φροντίδα για την περίθαλψη και την φυσική ασφάλεια του αρρώστου όταν αυτός βρίσκεται στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα
 • Την αξιοποίηση και χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων που ο διαθέσιμος εξοπλισμός παρέχει.

Οι αρμοδιότητες του Ειδικού Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων είναι οι κάτωθι:

 • Ελέγχει μακροσκοπικά το ακτινογραφικό μηχάνημα πριν το θέσει σε λειτουργία για την πρόληψη μηχανικών ή ηλεκτρικών κινδύνων
 • Ελέγχει την καλή λειτουργία των συστημάτων της φωτεινής επικέντρωσης και του περιορισμού της δέσμης ακτινοβολίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο που έχει ορίσει ο Τεχνολόγος ποιοτικού ελέγχου
 • Θέτει σε λειτουργία το ακτινογραφικό μηχάνημα και δοκιμάζει τα ηλεκτρομαγνητικά φρένα ή τους μηχανικούς μοχλούς ακινητοποίησης των κινητών τμημάτων του
 • Ρυθμίζει το ύψος και την κλίση της ακτινολογικής λυχνίας για να εκτελέσει την αιτούμενη ακτινογραφική απεικόνιση
 • Τοποθετεί την κατάλληλη κασέτα σε αντίστοιχη και κατάλληλη θέση ώστε να καταγραφεί με τον βέλτιστο τρόπο η εκτελούμενη ακτινογραφική προβολή
 • Ρυθμίζει τους διακόπτες ελέγχου των παραγόντων έκθεσης ανάλογα με τα σωματικά χαρακτηριστικά του αρρώστου και τις απαιτήσεις της εξέτασης, λαμβάνοντας υπ' όψιν του τις ιδιότητες των απεικονιστικών υλικών και συσκευών που χρησιμοποιεί, σύμφωνα με πρωτόκολλο παραγόντων έκθεσης που έχει προσδιορίσει ο Τεχνολόγος Ακτινολόγος
 • Από τον διακόπτη ελέγχου της έκθεσης, προβαίνει στην έκθεση του αρρώστου στην ακτινοβολία για την συγκεκριμένη εξέταση
 • Αφαιρεί την κασέτα από την θέση λήψεως που την είχε τοποθετήσει και την προωθεί προς τον σκοτεινό θάλαμο
 • Μετά τη χημική επεξεργασία του φιλμ (ή των φιλμ) της εξέτασης, αναγράφει τα στοιχεία του ασθενούς και τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαδικασία της εξέτασης σε αυτό (σε αυτά)
 • Χειρισμός του φορητού ακτινογραφικού μηχανήματος για "επί κλίνης" ακτινογράφηση αρρώστου
 • Τοποθετεί τη λυχνία ακτίνων x του φορητού μηχανήματος σε σχέση με τον άρρωστο και την κασέτα ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη προβολής της αιτούμενης ακτινογραφίας 
 • Τοποθετεί την ακτινογραφική κασέτα σε αντίστοιχη προς τη λυχνία και τον άρρωστο θέση ώστε να απεικονιστεί με τον βέλτιστο τρόπο η αιτούμενη ακτινογραφία
 • Φροντίζει, με την συνδρομή μελών του προσωπικού της νοσηλευτικής μονάδας στην οποία καλείται για ακτινογράφηση, ώστε να μετακινεί κατάλληλα τον άρρωστο για την τοποθέτηση της κασέτας, της λυχνίας και των συστημάτων ακτινοπροστασίας, εφ' όσον αυτά επιβάλλεται από την προβολή να χρησιμοποιηθούν.
 • Κατανοεί όλες τις υποδείξεις που υπάρχουν αναρτημένες στην κλίνη του αρρώστου, και που δηλώνουν ότι αυτός πάσχει από μεταδοτικό ή λοιμώδες νόσημα (πχ. αυστραλιανό αντιγόνο θετικό κλπ.)
 • Σε συνδυασμό με το εδάφιο 2.4 παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος μόλυνσης του (της) ιδίου αλλά και διασποράς της μέσω των υλικών εφοδίων και μηχανημάτων που χρησιμοποίησε, σε άλλους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος μέσω αυτών.
 • Φροντίζει ώστε να λάβει όλα τα κατάλληλα και ενδεικνυόμενα μέτρα ακτινοπροστασίας για τον ακτινογραφούμενο άρρωστο, τους άλλους αρρώστους του περιβάλλοντος χώρου, τον ίδιο αλλά και το προσωπικό και τους επισκέπτες που βρίσκονται κοντά στην περιοχή της ακτινογράφησης
 • Κάνει τις αναγκαίες και δυνατές ρυθμίσεις των παραγόντων έκθεσης του μηχανήματος ώστε να προκύψει η βέλτιστη απεικόνιση και ιδιαίτερα να αποφύγει την ανάπτυξη κινητικής ασάφειας στην ακτινογραφική απεικόνιση 
 • Επιλέγει από την ποικιλία των διαθέσιμων εφοδίων απεικόνισης του τμήματος (συνδυασμός ενισχυτικών πινακίδων - film) τα καταλληλότερα για τον περιορισμό του χρόνου έκθεσης ακτινογράφησης
 • Επεξεργάζεται χημικά τη λαμβανόμενη ακτινογραφία και ελέγχει πρώτος αυτός (-η) αν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές παραμέτρους που το τμήμα ή ο προΤστάμενός του Τεχνολόγος Ακτινολόγος έχει θέσει
 • Τοποθετεί το μηχάνημα σε τέτοια θέση ώστε να επιτευχθεί η αιτούμενη ακτινογραφική λήψη.

 Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Ο Ειδικός Ιατρικών Συσκευών θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στα κάτωθι αντικείμενα:

 • Ανατομική, Ακτινοανατομική, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες
 • Αρχές Λειτουργίας Μηχανημάτων, εξοπλισμού και υλικών
 • Αρχές λειτουργίας μηχανημάτων - εξοπλισμού - υλικών
 • Ακτινοπροστασία - δεοντολογία
 • Ακτινογραφικές προβολές
 • Νεότερες μέθοδοι απεικόνισης
 • Ορολογία - θεωρητικές έννοιες ακτινοτεχνολογίας.

 Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Ο Ειδικός Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων οφείλει να διαθέτει:

 • Υπευθυνότητα και προσεκτικότητα
 • Υπομονή και δεξιότητες επικοινωνίας
 • Αντίληψη του κινδύνου
 • Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες.

Επαγγελματικές Προοπτικές: 
Ο Ειδικός Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική συμπεριφορά που του επιτρέπουν να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία σε ακτινοδιαγνωστικά τμήματα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, και γενικά όπου γίνεται χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών για απεικονιστικούς - διαγνωστικούς σκοπούς.

Κατηγορία επαγγέλματος: