Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Τροφοδοσίας-Σίτισης

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Τροφοδοσίας-Σίτισης ασχολείται με την τροφοδοσία και τον επισιτισμό μεγάλου αριθμού ατόμων. Φροντίζει ώστε μια μονάδα επισιτισμού να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά. Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό και τους προμηθευτές της μονάδας, ενώ διασφαλίζει και την τήρηση υψηλών προδιαγραφών υγιεινής και ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Eλέγχει την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί και βεβαιώνεται για την υγιεινή των χώρων φύλαξης και παρασκευής των τροφίμων. Φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή των συνταγών και την τήρηση προδιαγραφών κατά την παρασκευή των τροφίμων. Σε μικρές μονάδες είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη και την εκπαίδευση του προσωπικού και ορίζει το ωράριο των άλλων εργαζομένων. Σκοπός του είναι η πλήρης ικανοποίηση των πελατών της μονάδας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να ακολουθήσει κάποιος το επάγγελμα του Ειδικού Τροφοδοσίας-Σίτισης, πρέπει να φοιτήσει σε δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ. Η γνώση ξένων γλωσσών θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να εργαστεί σε ξενοδοχεία ή τουριστικά θέρετρα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ειδικός Τροφοδοσίας-Σίτισης είναι απαραίτητο να διαθέτει:

  • Ικανότητα σωστού συνδυασμού των τροφών και υπολογισμού των ποσοτήτων
  • Ικανότητα συνεργασίας, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
  • Επικοινωνιακές ικανότητες, προκειμένου να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους πελάτες του και να προωθεί την εργασία του
  • Ικανότητα προγραμματισμού και δημιουργίας δημοσίων σχέσεων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Όλο και περισσότερες εταιρείες, μικρές και μεγάλες, ασχολούνται συστηματικά με τον επισιτισμό, εκτοπίζοντας τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, δηλαδή εστιατόρια και ταβέρνες. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι αμοιβές του Ειδικού είναι ικανοποιητικές και εξαρτώνται κυρίως από την εμπειρία του, τις ικανότητές του και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Ο Ειδικός Τροφοδοσίας-Σίτισης απασχολείται σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις (εταιρίες catering), σε οργανισμούς ή εταιρείες που παρέχουν σίτιση σε μεγάλο αριθμό ατόμων, όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα εργοστάσια, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία, οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Επίσης, μπορεί να εργαστεί σε μονάδες έτοιμου και γρήγορου φαγητού, σε εργαστήρια που προετοιμάζουν ελαφρά γεύματα, ή να ανοίξει δική του επιχείρηση παρέχοντας ανάλογες υπηρεσίες επισιτισμού.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Τροφοδοσίας-Σίτισης εργάζεται σε εργαστήρια παρασκευής τροφίμων και σε επαγγελματικές κουζίνες. Οι συνθήκες εργασίας του ποικίλλουν ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας του. Συνεργάζεται με πολλά άτομα, συνήθως κάτω από πιεστικές συνθήκες, γιατί υπάρχουν αυστηρές χρονικές προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται με συνέπεια.