Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος - Δασοπόνος Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εφαρμογή της επιστήμης και της πληροφορικής σε τομείς σχετικούς με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ήπιων μορφών ενέργειας, του περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα σχεδιάζει, αναπτύσσει και ελέγχει τα τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Η πολύωρη όμως χρήση του Η/Υ πιθανόν να του προκαλέσει προβλήματα στην όραση. Πολλές φορές, όταν το αντικείμενο μελέτης του βρίσκεται στην ύπαιθρο, μετακινείται για να πραγματοποιήσει επιτόπου έρευνα, αντιμετωπίζοντας τις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει παρατηρητικότητα και φαντασία, εργατικότητα και επινοητικότητα. Απαραίτητο στοιχείο για την άσκηση αυτού του επαγγέλματος, είναι η αγάπη του για το περιβάλλον και οι γνώσεις σχεδίου. Πρέπει επίσης να έχει καλή όραση, καλή σωματική υγεία και αντοχή.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΑΤΕΙ Κρήτης (Χανιά).
Τo Τμήμα ανήκει στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων). Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και ένα εξάμηνο Πρακτική Άσκηση και Πτυχιακή Εργασία) με επίπεδο πτυχίου 4.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΑΤΕΙ Κρήτης
(Χανιά) διακρίνεται σε 3 Τομείς: Α. Τομέας Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων, Β. Τομέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Γ. Τομέας Υδατικών Πόρων και Γεωπεριβάλλοντος.
Το Πρόγραμμα Σπουδών στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνει κυρίως:
• Μαθήματα Γενικής Υποδομής, (Μαθηματικά Ι και ΙΙ, Φυσική, Χημεία Ι και ΙΙ, Πληροφορική Ι και ΙΙ, Σχέδιο - CAD, Ενέργεια, Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι, Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Κατασκευαστικές Τεχνολογίες).
• Μαθήματα Ειδικής υποδομής, (Τεχνική Θερμοδυναμική, Αειφόρος Ανάπτυξη και Γενική Οικολογία, Περιβαλλοντική Στατιστική, Αναλογικά - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Γεωλογία, Μικροελεγκτές, Μετρολογία, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα GIS, Φαινόμενα Μεταφοράς, Γεωφυσική και Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον).
Στα επόμενα τρία εξάμηνα οι σπουδαστές εντρυφούνται σε:
• Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, (Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου, Μετεωρολογία - Κλιματολογία).
• Μαθήματα Ειδικότητας. Πρόκειται για τα μαθήματα στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων. Τα μαθήματα αυτά είναι οι Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι και ΙΙ, Τηλεπισκόπιση-Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας, ο Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών Συστημάτων, οι Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων, Ο Σχεδιασμός και η Διαχείριση Συστημάτων Α.Π.Ε., η Τεχνολογία και Διαχείριση υγρών Αποβλήτων, η Τεχνολογία Γεωτρήσεων και αντλήσεων, η Υδρογεωλογία, η Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων, η Ατμοσφαιρική Ρύπανση, η Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία, οι Τεχνολογίες Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος, η Διαχείριση των Υδατικών Πόρων, οι Φυσικές Καταστροφές, οι Τεχνολογίες Ελέγχου Ποιότητας Αέρα, ο Έλεγχος Ποιότητας Νερού και η Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού.
Σε όλη τη διάρκεια των επτά εξαμήνων διδάσκονται παράλληλα και μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Εκτός των προαναφερομένων μαθημάτων, οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά μαθήματα από μια σειρά προσφερομένων μαθημάτων, ή από Υποχρεωτικά ή Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος. Η γνώση της ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές και καλύπτεται, σύμφωνα με την οδηγία του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από τέσσερα προαιρετικά μαθήματα, δύο βασικών γνώσεων και δύο ορολογίας, τα οποία οι
σπουδαστές πρέπει να επιλέξουν και να επιτύχουν ή να απαλλαγούν.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συναφούς ειδικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε τμήματα των ΑΕΙ. (Σύμφωνα με: α) το άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α/11.6.2001) που ορίζει: "Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης" και β) το άρθρο 2 του Ν.3549 ΦΕΚ 69 Α’ / 20-03-2007 τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ειδικού Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων προβλέπονται από τον: Ν. 1474/84 άρθρο 19 (ΦΕΚ 128/τ. Α/84), Ν. 1474/84 άρθρο 20 παρ. 2 (ΦΕΚ 128/τ. Α/84), Ν. 1474/84 άρθρο 3 (ΦΕΚ 128/τ. Α/84), Ν. 2040/92 άρθρο 21 (ΦΕΚ 70/τ. Α/92) και το Π.Δ. 258/2000(ΦΕΚ215/τ. Α/9-10-00).

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο τεχνολόγος διαχείρισης συστημάτων φυσικών πόρων μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής -κατασκευαστής - συντηρητής των συστημάτων αυτών ή ως εξειδικευμένος τεχνολόγος μηχανικός σε Οργανισμούς -Επιχειρήσεις του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Περιβαλλοντικούς Φορείς και στις Οικολογικές και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Οι προοπτικές τού επαγγέλματος είναι θετικές, λόγω ανάπτυξης των συστημάτων διαχείρισης των φυσικών πόρων.