Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Για να επιτύχουν οι εθνικές στρατηγικές για την πράσινη ανάπτυξη θα πρέπει να ενταχθούν στις κυβερνητικές πολιτικές. Η ανάπτυξη και η εξειδίκευση των οδηγών για την πράσινη ανάπτυξη που συνοδεύουν την παρούσα Στρατηγική μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω την εφαρμογή πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.

Τα διδάγματα που αντλούνται από τις επιθεωρήσεις των χωρών και τη γενική αξιολόγηση των πολιτικών μπορούν επίσης να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός αναλυτικού εργαλείου για τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων πολιτικής για κάθε χώρα βάσει των αναλύσεων μεταξύ των χωρών και της κατανόησης των ορθών πρακτικών. Τη διαδικασία αυτή μπορούν να βοηθήσουν οι συνεχείς εργασίες σχετικά με τους δείκτες πράσινης ανάπτυξης και σχετικά με θέματα που αφορούν τη μέτρηση.

Είναι επίσης απαραίτητη η διεξαγωγή επιπρόσθετων αναλυτικών εργασιών σχετικά με το κόστος και τα οφέλη των διάφορων εργαλείων πολιτικής. Επιπλέον, οι εργασίες επί μελετών συγκεκριμένων ζητημάτων και τομέων θα προσφέρουν πιο απτά στοιχεία για τις συνέπειες της στροφής προς την ανάπτυξη σε πολλά πεδία. Οι αρχικές προτεραιότητες συμπεριλαμβάνουν τα τρόφιμα, και την γεωργία, τον τομέα της ενέργειας, το νερό, τη βιοποικιλότητα και την αναπτυξιακή συνεργασία ,καθώς και πολιτικές για την ανάπτυξη των πόλεων και της υπαίθρου.

Τέλος, οι μελλοντικές εργασίες του ΟΟΣΑ σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη θα βασιστούν στην εμβάθυνση της συνεργασίας με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως οργανισμοί και υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Παγκόσμιο Ίδρυμα για Πράσινη ανάπτυξη (GLOBAL GREEN GOWTH INSTITUTE) καθώς και με ένα φάσμα φορέων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή των εμπειριών και των βέλτιστων πρακτικών και να προωθηθεί η σύναψη διεθνών συμφωνιών που ευνοούν την πιο πράσινη ανάπτυξη στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί σήμερα ένα πρόσταγμα με σημαντικές προοπτικές στον ανεπτυγμένο κόσμο και όχι μόνο.   

(πηγή: OECD, Towards Green Growth)

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop