Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τα πράσινα επαγγέλματα αποτελούν την σημαντικότερη ελπίδα για το μέλλον του πλανήτη και για την διαμόρφωση του εργασιακού τοπίου τα επόμενα χρόνια.

Είναι τα επαγγέλματα εκείνα που προστατεύουν την βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα και συμβάλλουν στην ορθολογική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων.

Η ανάπτυξη των πράσινων επαγγελμάτων είναι γενική και εμφανίζεται τόσο στις Η.Π.Α. στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, όσο και στην Κορέα και στην Κίνα, σε χώρες δηλαδή με διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Τα επαγγέλματα αυτά είναι μετεξέλιξη ήδη υπαρχόντων επαγγελμάτων, είτε είναι νέες ειδικότητες και εξειδικεύσεις που γεννιούνται από την ανάγκη για ανάπτυξη της οικονομίας και την προστασία της απασχόλησης.
 

Κυριότεροι φορείς της νέας επιχειρηματικότητας από την οποία θα προέλθουν είναι:

  • Ο δημόσιος τομέας

  • Η τοπική αυτοδιοίκηση

  • Τα Ανώτατα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά ιδρύματα

  • Επιμελητήρια και συνεταιριστικές οργανώσεις και

  • Εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσες

     

Τα πράσινα επαγγέλματα μπορούν να καλύπτουν όλους του τομείς της οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία, βιοποικιλότητα, εκμετάλλευση ορυκτών πόρων, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, διακίνηση πράσινων προϊόντων, υπηρεσίες όπως έρευνα και παροχή συμβουλών, διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης).

Μία σειρά επαγγελμάτων θα γνωρίσουν ιδιαίτερη άνθιση τα επόμενα χρόνια όπως: γεωπόνος, περιβαλλοντολόγος, επιθεωρητής περιβάλλοντος, τεχνολόγος τροφίμων, ειδικός δασικής προστασίας, έμπορος βιολογικών αγορών, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, επόπτης φυσικού περιβάλλοντος, κτηνοτρόφος, ξεναγός εθνικών δρυμών, τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και πολλά άλλα.

Όλα σχεδόν τα προγράμματα της Ε.Ε. και επιμέρους προγράμματα ανά Υπουργείο, ενσωματώνουν σε όλες τις επιμέρους δράσεις τους και την πράσινη συνιστώσα.

Η ανάπτυξη των πράσινων επαγγελμάτων αποτελεί την αισιόδοξη προοπτική για μια βιώσιμη ανάπτυξη τα οφέλη της οποίας θα αφορούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού χωρίς ταυτόχρονα να στερούν πολύτιμους πόρους από τις επόμενες γενεές.

(πηγή:  Καλαμπόκης, Μαρούλης, Χατζηαντωνίου-Μαρούλη,  "Τα πράσινα επαγγέλματα")

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop