Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κύρια αποστολή του Κέντρου είναι:

 • Η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής, εφαρμοσμένης και αναπτυξιακής έρευνας
 • Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την επίλυση κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων
 • Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
 • Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε νέες τεχνολογίες και ερευνητικούς τομείς
 • Η ανάληψη συντονισμού ερευνητικών έργων εθνικής σημασίας

Επιγραμματικά, οι Άξονες Στόχευσης του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", οι οποίοι υλοποιούνται μέσω 10 Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματός του για την περίοδο 2002 – 2005, είναι:

 1. Νανοτεχνολογια
 2. Μικροσυστήματα
 3. Ολοκληρωμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής
 4. Σύγχρονες Τεχνολογίες για την Πολιτισμική Κληρονομιά
 5. Έλεγχος Περιβαλλοντικής Ρύπανσης
 6. Πυρηνική Τεχνολογία και Ακτινοπροστασία
 7. Τεχνολογίες Επιταχυντικών Συστημάτων και Ανιχνευτικών Διατάξεων
 8. Παρασκευή και Χαρακτηρισμός Καινοτόμων Υλικών
 9. Βιοδραστικά Μόρια, Φυσικά Προϊόντα και Βιοτεχνολογία
 10. Τεχνολογίες Φαρμάκων και Διαγνωστικών Προϊόντων

Η στόχευση αυτή, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Κέντρου, επιλέγει δράσεις που δίνουν

 • δυνατότητα ανάπτυξης σημαντικών νέων γνώσεων και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • δυνατότητες αξιοποίησης πολλών από τα ευρήματα – επιτεύγματα στον ελληνικό χώρο και
 • δυνατότητες δημιουργίας προϋποθέσεων ανάπτυξης νέων παραγωγικών μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας.

  

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Πέμπτου, Τ.Κ. 153 10, Αγ. Παρασκευή, Αθήνα

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 6503000

Email: president_demokritos[at]central.demokritos.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.demokritos.gr/

Ινστιτούτα που εντάσσονται στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών:

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων (ΙΝ.ΕΣ.ΥΔ.) αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες σε γνωστικά πεδία που περιλαμβάνουν τους υδατικούς πόρους της ενδοχώρας. Ειδικότερα, το Ινστιτούτο παράγει, προωθεί, διαχέει και συνεισφέρει στην έρευνα, στις περιβαλλοντικές μελέτες και στις εφαρμογές τεχνογνωσίας ως προς:

 • την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων ανά υδρολογική λεκάνη,
 • την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών πόρων και των οικοσυστημάτων του,
 • την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης,
 • την οικολογική ποιότητα των επιφανεικών νερών στα φυσικά, τεχνητά και τροποποιημένα υδάτινα συστήματα.

Προοπτική – Στόχοι

Οι προοπτικές έρευνας και τεχνολογίας του Ινστιτούτου προσβλέπουν στη δημιουργία μιας σύγχρονης αντίληψης για το υδάτινο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ανάγκες και τις κοινοτικές απαιτήσεις. Ετσι, οι δραστηριότητες του ΙΝ.ΕΣ.ΥΔ. αποσκοπούν να συμβάλλουν:

 • στην υποβοήθηση επίλυσης των προβλημάτων και στις πολιτικές για το νερό,
 • στην ανάπτυξη εφαρμογών και μέτρων ελέγχου και συνεχούς παρακολούθησης του περιβάλλοντος,
 • στην προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων προτεραιότητας και αιχμής για την Ελλάδα ,
 • στη διασύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με την κοινωνία,
 • στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 22910 76456

Fax: 22910 76323

Email: tkouss[at]ncmr.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.hcmr.gr/listview2_el.php?id=927

Υπαγωγή: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής

 

Στόχοι

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 164/03, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ.) έχει ως επιστημονικό αντικείμενο την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, που αναφέρεται κυρίως στη βιοποικιλότητα, τη δομή και τη δυναμική του οικοσυστήματος, τη διαχείριση των οικοσυστημάτων, τη γενετική των θαλάσσιων οργανισμών, την αναζήτηση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και οργανισμών, καθώς και την πιστοποίηση της γνησιότητας και προέλευσης των οργανισμών και προϊόντων τους.

Δραστηριότητες

Το Ινστιτούτο έχει ως αντικείμενο την έρευνα της ποικιλομορφίας της θαλάσσιας ζωής σε όλα τα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης, καθώς επίσης και τις αλληλεπιδράσεις με το θαλάσσιο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ποικιλομορφία της θαλάσσιας ζωής αναλύεται σε όλα τα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης, από το γονίδιο στο οικοσύστημα. Η έρευνα κατευθύνεται προς τις μελέτες της δομής πληθυσμών των φυσικών και καλλιεργούμενων αποθεμάτων, τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, τις αλλαγές που προκαλούνται από φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες, τη βιο-συντήρηση, κλπ. Αυτές οι μελέτες είναι επίσης σχετικές με τον εφαρμοσμένο τομέα: προστασία του περιβάλλοντος, διαχείριση παράκτιας ζώνης, γενετική βελτίωση στην υδατοκαλλιέργεια, κλπ.

 

 

Περιφέρεια: 'Ολη η Eπικράτεια

Τηλ.: 2810 337-801

Fax: 2810 337-870

Email: e.mironaki[at]her.hcmr.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.hcmr.gr/listview2_el.php?id=926

Υπαγωγή: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων / ΕΛΚΕΘΕ

 

Δραστηριότητες

Το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση των αλιευτικών πόρων, την εκπόνηση διαχειριστικών υποδειγμάτων για τα αλιευτικά αποθέματα, την τεχνολογική ανάπτυξη των αλιευτικών εργαλείων και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και της επεξεργασίας των αλιευμάτων.

Προοπτική – Στόχοι

Οι ερευνητικοί του στόχοι εντάσσονται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

 1. Διαχείριση Αλιευτικών Πόρων,
 2. Αλληλοεπίδραση της Αλιείας και του Περιβάλλοντος,
 3. Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, 
 4. Βελτίωση των προιόντων μεταποίησης των αλιευμάτων.

 

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 982-1354

Fax: 210 981-1713

Email: pap[at]ncmr.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.hcmr.gr/listview2_el.php?id=924

Υπαγωγή: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών

Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών διεξάγει έρευνα σχετική με την εκτροφή και την καλλιέργεια μεσογειακών θαλάσσιων ειδών (ψαριών και πλαγκτονικών οργανισμών) καθώς και με τις συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης των θαλασσοκαλλιεργειών σε Eθνικό και Eυρωπαϊκό επίπεδο. 

Η ανάπτυξη αυτή απαιτεί την ικανοποίηση μιας σειράς από προϋποθέσεις όπως είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας, η ένταξή της στο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο της παράκτιας ζώνης και ο σεβασμός του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και των καταναλωτών.  Για το σκοπό αυτό η ερευνητική προσπάθεια του Ινστιτούτου εστιάζεται αφενός στην μελέτη της βιολογίας των ειδών και αφετέρου στις τεχνολογίες και στις τεχνικές της εκτροφής τους. Συγκεκριμένα, η υλοποίηση των ερευνητικών στόχων του Ινστιτούτου περιλαμβάνει και προϋποθέτει:

Α) Βασική έρευνα εστιασμένη στον προσδιορισμό, την κατανόηση και τον έλεγχο των βιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην διαδικασία εκτροφής των ψαριών (αναπαραγωγή, επιβίωση, ανάπτυξη, μεταβολικές ανάγκες, κλπ.).
B) Εφαρμοσμένη έρευνα, προσανατολισμένη στον εκσυγχρονισμό και την βελτιστοποίηση των συστημάτων εκτροφής, την ελαχιστοποίηση του κόστους, και την αυτοματοποίηση της παραγωγής. Αυτή η δράση είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει τον καθορισμό των Bιολογικών και Tεχνο-Oικονομικών Βάσεων της υδατοκαλλιέργειας με την επιλογή των καλύτερων και οικονομικά αποδοτικότερων τεχνολογιών, και την βελτίωση των συνθηκών παραγωγής μέσα από μια καλλίτερα επιλεγμένη στρατηγική βιοδιαχείρισης.

Η συνεχής ανάλυση της κατάστασης της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί εφαλτήριο για τον σχεδιασμό της ερευνητικής - αναπτυξιακής στρατηγικής του Ινστιτούτου, το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην διατήρηση της ηγετικής θέσης της Eλλάδας σε αυτόν τον τομέα.

Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών είναι εξοπλισμένο με πειραματικές και πιλοτικές εγκαταστάσεις εκτροφής που περιλαμβάνουν όλα τα στάδια μιας καθετοποιημένης μονάδας. Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται επίσης εξειδικευμένα εργαστήρια που επιτρέπουν την μελέτη σε όλα τα στάδια της ζωής του ψαριού, από τους γεννήτορες και τα εμβρυϊκά στάδια μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος. Οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου πρόκειται να ανανεωθούν και να εμπλουτιστούν με τα νέα εργαστήρια που ήδη κατασκευάζονται (AQUA LABS) σε ιδιόκτητο χώρο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. καθώς και με μονάδα κλωβών στον κόλπο της Σούδας. Το Ινστιτούτο δίνει την δυνατότητα σε ένα αριθμό φοιτητών ετησίων να πραγματοποιήσουν την πτυχιακή ή μεταπτυχιακή εργασία τους, καθώς και να εκπαιδευτούν θεωρητικά και πρακτικά σε θέματα υδατοκαλλιέργειας. Για την καλύτερη εκμετάλλευση των ερευνητικών του αποτελεσμάτων, το Ινστιτούτο έχει ιδρύσει, σε συνεργασία με ιδιώτες, μία εταιρία έντασης γνώσης με την επωνυμία AQUA BIOTECH HELLENIC.

Προοπτική – Στόχοι

Για την διατήρηση της ηγετικής θέσης των Eλληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών στον Mεσογειακό και Eυρωπαϊκό χώρο χρειάζεται η εφαρμογή μιας δυναμικής Eθνικής ερευνητικής στρατηγικής ώστε να μπορέσει να συνεπικουρήσει αποτελεσματικά αυτή την βιομηχανία.

 

Διεύθυνση: Τ.Θ. 2214, Τ.Κ. 71003, Κρήτη, Ηράκλειο

Περιφέρεια: Κρήτη

Τηλ.: 2810 346-860

Fax: 2810 241-882

Email: divanach[at]imbc.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.hcmr.gr/listview2_el.php?id=925

Υπαγωγή: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

Οι ωκεανοί και οι θάλασσες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα. Τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν θερμότητα, η οποία επιδρά στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία και σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες βιογεωχημικές διεργασίες επηρεάζει τις συγκεντρώσεις CO2. Κάτω από τον πυθμένα των ωκεανών και των θαλασσών τεράστιες ενδογενείς δυνάμεις οδηγούν τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών και τεμαχών και προκαλούν γεωλογικά φαινόμενα που επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στις ανθρώπινες κοινότητες.

Στα πλαίσια του παραπάνω σκεπτικού, το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας έχει ως βασικό στόχο τη συστηματική και πολυθεματική διερεύνηση, κατανόηση και παρακολούθηση των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα και διαμορφώνουν το θαλάσσιο περιβάλλον και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, την αλληλεπίδραση ωκεανού – ατμόσφαιρας και ωκεανού – στερεού φλοιού και τη δυναμική του στερεού φλοιού.

 

 

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 2291076452, 2291076347

Email: mavriki[at]ath.hcmr.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.hcmr.gr/listview2_el.php?id=923

Υπαγωγή: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

(Οι πληροφορίες της ενότητας έχουν αντληθεί τόσο από την ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ όσο και από ορισμένους από τους αναφερόμενους φορείς.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop