Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βοηθός Λογιστή

Γενική Περιγραφή:
Ο λογιστής αποτυπώνει με συγκεκριμένο τρόπο και τηρεί τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών. Διατηρεί βιβλία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Ο τρόπος με τον οποίο συμπληρώνονται τα βιβλία αυτά ορίζεται από το νόμο και συγκεκριμένα, από το λεγόμενο ελληνικό λογιστικό σχέδιο. Τα βιβλία αυτά διαφέρουν ανάλογα με το είδος της εταιρείας και το μέγεθος της. Στο τέλος του έτους ο λογιστής συντάσσει δύο καταστάσεις για την εταιρεία. Η μία κατάσταση ονομάζεται ισολογισμός και περιγράφει τις οικονομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας. Η δεύτερη κατάσταση ονομάζεται αποτελέσματα χρήσεως και περιγράφει τα κέρδη ή τις ζημιές της εταιρείας για το χρόνο που πέρασε.
Οι δραστηριότητες του λογιστή διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση που απασχολείται. Στην περίπτωση που εργάζεται σε λογιστήριο επιχείρησης, κάνει εγγραφές στα λογιστικά βιβλία για πληρωμές, εισπράξεις, υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Αναλαμβάνει την ταξινόμηση των πιστωτικών και χρεωστικών τιμολογίων. Παρακολουθεί την ταμειακή κίνηση και εκδίδει εντολές πληρωμής. Συντάσσει την κατάσταση μισθοδοσίας. Διεκπεραιώνει τις πληρωμές και υποχρεώσεις της επιχείρησης με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την εφορία. Στο τέλος του έτους διενεργεί απογραφή εμπορευμάτων.Στην περίπτωση που εργάζεται ως φοροτεχνικός, ενημερώνεται για την ισχύουσα νομοθεσία φορολογίας φυσικών προσώπων και εταιρειών. Ενημερώνεται για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη και συλλέγει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Συμπληρώνει τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις και ενημερώνει τον πελάτη για το ποσό φόρου που θα του επιστραφεί ή θα κληθεί να πληρώσει. Τέλος μπορεί να καταθέτει τη φορολογική δήλωση στην αρμόδια εφορία.


Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχο πτυχίο Τ.Ε.Ι. Λογιστικής και εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Σε τμήματα των Ι.Ε.Κ. διδάσκονται βασικές αρχές λογιστικής, ώστε να γίνει κάποιος βοηθός λογιστή. Οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ., προκειμένου να αναλάβουν τις ίδιες ευθύνες με τον πτυχιούχο Α.Ε.Ι., θα πρέπει να έχουν ορισμένα έτη προϋπηρεσίας τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο των λογιστικών βιβλίων που θα αναλάβουν να τηρούν. Επιπλέον, ο λογιστής που θέλει να εξειδικευτεί χρειάζεται να παρακολουθήσει ειδικά προγράμματα κατάρτισης.


Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Ο λογιστής χρειάζεται να έχει τα εξής γνωρίσματα:

  • Οργανωτικότητα και συστηματικότητα,
  • Τυπικότητα και πολύ προσεκτικότητα.
  • Υπολογιστική ικανότητα, καλή μνήμη, εχεμύθεια
  • Ικανότητα για διεκπεραίωση εργασιών γραφείου
  • Εξοικείωση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Ενδιαφέρον για τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
  • Υπευθυνότητα, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια


Επαγγελματικές Προοπτικές:
Οι προοπτικές για τη ζήτηση λογιστών στο μέλλον φαίνονται θετικές, λόγω των εξελίξεων στην αγορά εργασίας. Οι αποδοχές των λογιστών διαφέρουν ανάλογα με την ειδίκευση και την εργασιακή εμπειρία. Ο λογιστής μπορεί να εργαστεί σε εταιρείες, δημόσιους ή τραπεζικούς οργανισμούς καθώς και σε επιχειρήσεις του δημοσίου ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μπορεί να εργαστεί επίσης και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αρκετές φορές οι λογιστές ιδρύουν δικές τους εταιρείες και αναλαμβάνουν τα λογιστικά για πολλές μικρές εταιρείες ή ιδιώτες. Συχνά επίσης, ορισμένοι λογιστές που εργάζονται ως μισθωτοί σε εταιρείες, μπορούν να έχουν και δικό τους φοροτεχνικό γραφείο.


Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον:
Η εργασία του λογιστή είναι αρκετά τυποποιημένη. Την περίοδο προετοιμασίας των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και στις περιπτώσεις που πρέπει να συνταχθεί ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, εργάζεται συνήθως περισσότερες ώρες και πολλές φορές κάτω από συνθήκες πίεσης και άγχους. Οι συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση εξαρτώνται από το μέγεθος και το επίπεδο οργάνωσης της επιχείρησης. Όταν ο λογιστής εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας χρειάζεται να συναντιέται με τους πελάτες στον τόπο εργασίας τους και γι' αυτό είναι δυνατόν να υπάρχουν μετακινήσεις εντός πόλεως. Οι επισκέψεις επίσης στις εφορίες ή τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης για την κατάθεση των δηλώσεων είναι συχνές.
Οι λογιστές εργάζονται συνήθως σε γραφεία που είναι απομονωμένα από τους χώρους υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών, καθώς η εργασία τους είναι υπεύθυνη και απαιτεί προσοχή και αυτοσυγκέντρωση.

Κατηγορία επαγγέλματος: