Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνίτης Αλιείας, Ιχθυοπαραγωγής-Τεχνολόγος Υδατοκαλλιεργητής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη, η εφαρμογή συστημάτων και τεχνικών προστασίας και αύξησης των υδρόβιων οργανισμών καθώς επίσης η άριστη οικονομική εκμετάλλευση του υδρόβιου κόσμου αποτελούν το αντικείμενο εργασίας του τεχνολόγου ιχθυοκομίας – αλιείας – υδατοκαλλιεργειών. Η προσπάθειά του αφορά στην οικονομική αξιοποίηση των αποθεμάτων σε υδρόβια ζώα και φυτά και την αποδοτικότερη εκμετάλλευσή τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους, για ποιοτικά και ποσοτικά αλιεύματα. Ειδικότερα ασχολείται με την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και την αξιοποίηση του υδάτινου περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον ιχθυολόγο. Ασχολείται επίσης με τις διασπορές ψαριών και άλλων υδρόβιων ειδών σε ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και θάλασσες με αλιευτική τεχνολογία που δεν προξενεί ζημιές στους ιχθυότοπους.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας τού τεχνολόγου ιχθυοκομίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών διαφέρουν ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει. Μπορεί να εργαστεί στο γραφείο, στην ύπαιθρο, στη θάλασσα ή στους χώρους παραγωγής των ψαριών. Αναμφισβήτητα οι συνθήκες εργασίας στην ύπαιθρο και ειδικότερα στη θάλασσα, αποτελούν το δυσκολότερο μέρος των δραστηριοτήτων του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνολόγος ιχθυοκομίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών πρέπει να είναι προσεκτικός, ακριβής, σχολαστικός, και να τον διακρίνει αίσθημα ευθύνη υπεύθυνος. Πρέπει να διαθέτει αναλυτικό πνεύμα και να ενημερώνεται συνεχώς για τις τεχνικές εξελίξεις που επηρεάζουν το επάγγελμά του, ώστε να βελτιώνει τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιεί. Απαιτείται επίσης να έχει καλή σχέση με τη φύση και το υγρό στοιχείο, καλή σωματική υγεία και αντοχή, αφού συχνά εργάζεται για πολλές ώρες κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Σπουδές:
Σπουδές ιχθυοκομίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών μπορούν να γίνουν στο τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του AΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής), στο τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης του AΤΕΙ Μεσολογγίου, καθώς και στο τμήμα Ιχθυοκομίας και αλιείας του AΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουμενίτσα).
Το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του AΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής), ανήκει στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων).
Τα Τμήματα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης του AΤΕΙ Μεσολογγίου και Ιχθυοκομίας και Αλιείας του AΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουμενίτσα), ανήκουν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων) και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων).
Η διάρκεια των σπουδών όλων των τμημάτων είναι οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και ένα εξάμηνο Πρακτική Άσκηση και Πτυχιακή Εργασία) με επίπεδο πτυχίου 4. Οι πτυχιούχοι των τμημάτων αυτών λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 4 και μπορούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ.
Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών στο τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του AΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής), σύμφωνα με το γνωστικό τους περιεχόμενο, κατατάσσονται σε τρεις Τομείς: 1.Τομέας Επιφανειακών Νερών, 2.Τομέας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 3.Τομέας Βιολογικών και Αλιευτικών Εφαρμογών.
Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών των Τμημάτων Ιχθυοκομίας - Αλιείας των AΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουμενίτσα) και Μεσολογγίου, καλύπτουν το πεδίο εφαρμογής των επιστημών που αναφέρονται στις Υδατοκαλλιέργειες, στην Αλιευτική Διαχείριση, στην Επεξεργασία και στον Ποιοτικό Έλεγχο των Αλιευμάτων, καθώς επίσης στην αξιολόγηση και στη διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλοντος. Τα μαθήματα κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες:
Α. στα μαθήματα Γενικής Υποδομής, κύρια στα πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε βασικές γνώσεις, που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας, της Βιολογίας, της Στατιστικής, της Πληροφορικής κ.ά, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν βαθύτερα τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του τμήματος στα επόμενα εξάμηνα σπουδών,
Β. στα μαθήματα Ειδικής Υποδομής, τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε ειδικές γνώσεις, που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα της Υδροβιολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, της Βιολογίας και Φυσιολογίας των Υδρόβιων Οργανισμών, της Ιχθυολογίας, της Γενετικής, της Ιχθυοπαθολογίας κ.ά. τα οποία αποτελούν το κύριο υπόβαθρο γνώσης για τα μαθήματα ειδικότητας του Τμήματος,
Γ. στα μαθήματα Ειδικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν το χαρακτήρα του τμήματος και σχετίζονται με τις τεχνολογικές εφαρμογές σε βιοτεχνική-βιομηχανική κλίμακα , όπως είναι οι τεχνικές εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, οι σύγχρονες μέθοδοι και η τεχνολογία διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και υγρότοπων, οι μέθοδοι και τεχνικές Επεξεργασίας Αλιευτικών προϊόντων. Τα μαθήματα ειδικότητας, μεταξύ των άλλων καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο των Υδατοκαλλιεργειών, της Αλιευτικής Βιολογίας, της Δυναμικής Ιχθυοπληθυσμών, του Ποιοτικού και Υγειονομικού ελέγχου των ιχθυηρών κ. ά. στα οποία οι σπουδαστές αποκτούν ιδιαίτερες τεχνολογικές δεξιότητες.
Δ. στα μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών, τα οποία σκοπό έχουν να υποστηρίξουν το σπουδαστή στη συνειδητοποίηση του οικονομικοκοινωνικού και νομοθετικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα κληθεί να συμμετάσχει σαν επαγγελματίας στην παραγωγική ζωή της χώρας, όπως μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου, της Αλιευτικής Νομοθεσίας, της Ιστορίας της Αλιείας, της Επαγγελματικής Δεοντολογίας, της Διασφάλισης Ποιότητας, της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομοτεχνικού σχεδιασμού, του Μάρκετινγκ κ.λ.π.
Οι απόφοιτοι των τμημάτων ΑΤΕΙ μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συναφούς ειδικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε τμήματα των ΑΕΙ. (Σύμφωνα με: α) το άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α/11.6.2001) που ορίζει: "Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης" και β) το άρθρο 2 του Ν.3549 ΦΕΚ 69 Α’ / 20-03-2007 τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τεχνολόγου Γεωπόνου Ιχθυοκομίας-Αλιείας προβλέπονται από το Π.Δ. 109/89 (ΦΕΚ 47/τ. Α/10-2-89) και από τον Ν. 1474/84 άρθρο 19 (ΦΕΚ 128/τ. Α/84), Ν. 1474/84 άρθρο 20 παρ. 2 (ΦΕΚ 128/τ. Α/84), Ν. 1474/84 άρθρο 3 (ΦΕΚ 128/τ. Α/84) Ν. 2040/92 άρθρο 21 (ΦΕΚ70/τ. Α/92).

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο τεχνολόγος ιχθυοκομίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις του, ασχολείται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ιχθυοκομίας - αλιείας και διαδικασίας παραγωγής ιχθυαλιευτικών προϊόντων γλυκών, υφάλμυρων και θαλάσσιων υδάτων. Επίσης, ασχολείται με τη μελέτη για την ίδρυση μονάδων εκτροφής ιχθύων, ιχθυογεννητικών σταθμών, για την οργάνωση και λειτουργία ιχθυαγορών, ιχθυοτροφικών εγκαταστάσεων, αλιευτικών σκαφών και εργαλείων καθώς και για την ορθολογιστική εκμετάλλευση των ιχθυο-αποθεμάτων, ιχθυοτροφικών και αλιευτικών έργων. Μπορεί επίσης να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι προοπτικές τού επαγγέλματος προβλέπονται θετικές, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια.

Πηγές Πληροφόρησης:

 • ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Tμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών(Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής): N. Μιλτιάδη 1 Νέα Μουδανιά, Τ.Θ. 63200, τηλ.: +3023730/26448-9, +30 2373026457, +30 2373026458, fax: +30 23730 26450, E-mail: profaqua@aqua.teithe.gr, web site: http://www.aqua.teithe.gr/
 • AΤΕΙ Ηπείρου, Tμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας (Ηγουμενίτσα): Ειρήνης & Φιλίας 1, 46100 Ηγουμενίτσα, τηλ.: +30 26650 28130,+30 26650 49852 fax: +30 26650 28131,E-mail: jaidon@teiep.gr, web site: http://fh.ioa.teiep.gr/index.php
 • AΤΕΙ Μεσολογγίου Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης : Νέα Κτίρια, 30200 Μεσολόγγι, τηλ.: 26310/58250, 26310 58253, , fax: 26310 58250, 26310 58287,e-mail: ixthal@teimes.gr, web site: http://www.ydad.teimes.gr/html/new.html
 • Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400 Σίνδος, τηλ. 2310 791480-1, 2310 795505-6, fax: 2310 791482, e-mail: career@admin.teithe.gr, web site: www.career.teithe.gr/
 • Γραφείο Διασύνδεσης AΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουμενίτσα): Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Κ :46100, Ηγουμενίτσα, τηλ.: +30 26650 – 49927, e-mail: career3@teiep.gr, web site: http://career.teiep.gr
 • Γραφείο Διασύνδεσης Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου: Νέα Κτίρια, 30200 Μεσολόγγι, Τηλ.: +30 26310 58276, Fax: +30 26310 24408, e-mail: career@teimes.gr, web site: http://career.teimes.gr/career/
 • ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr
 • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
 • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
 • Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): Κορνάρου 2 & Ερμού, 10563 Αθήνα, τηλ.:+30 210 3230073,+30 210 3236544, +30 210 3221255, Fax:+30 210 3311338, E-mail:olme@otenet.gr, web site: http://www.olme.gr/
Κατηγορία επαγγέλματος: