Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνολόγος φυτικής παραγωγής ασχολείται με την ανάπτυξη των γεωργικών επιστημών ως προς την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, καθώς και την αντιμετώπιση και επίλυση των γεωργικών προβλημάτων (πχ αύξηση παραγωγής, βελτίωση ποιότητας, καταπολέμηση ασθενειών κα).

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνολόγος φυτικής παραγωγής εργάζεται στην ύπαιθρο, συχνά κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, παρέχοντας συμβουλές στους γεωργούς. Πολλές φορές χρειάζεται να μετακινηθεί σε μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να παράσχει συμβουλές γεωργικού περιεχομένου στους αγρότες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνολόγος φυτικής παραγωγής πρέπει να αγαπά τη ζωή στην ύπαιθρο, να είναι συνεργάσιμος, κοινωνικός, να διαθέτει πειθώ και παρατηρητικότητα και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Επίσης, πρέπει να έχει καλή υγεία και σωματική αντοχή.

Σπουδές:
Τα Τμήματα Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής, ανήκουν στο 2ο επιστημονικό πεδίο Θετικών Επιστημών και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων), όπου η φοίτηση διαρκεί εκτώ εξάμηνα και οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου Τεχνολόγου Φυτικής Παραγωγής (Επιπέδου 4), μετά την συμμετοχή σε πρακτική άσκηση και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Οι προπτυχιακές σπουδές παρέχονται από τα Τμήματα Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής των A.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) (δύο κατευθύνσεις: Γεωργίας και Οπωροκηπευτικών), Ηπείρου (Άρτα), Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, Κρήτης (Ηράκλειο) και Λάρισας.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συναφούς ειδικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε τμήματα των ΑΕΙ. (Σύμφωνα με: α) το άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α/11.6.2001) που ορίζει: "Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης" και β) το άρθρο 2 του Ν.3549 ΦΕΚ 69 Α’ / 20-03-2007 τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής, έχουν κατοχυρωθεί νομικά από το Π.Δ.109, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 47 Α’ στις 10-2-1989.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής, όπως είναι, η καλλιέργεια φυτικής παραγωγής, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση, γεωργικών προϊόντων, η προστασία της φυτικής παραγωγής, καθώς και η αναπαραγωγή (σποροπαραγωγή, φυτώρια).
Έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτό-απασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της φυτικής παραγωγής και την αξιοποίησή της και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:
1. Ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών.
2. Παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.
3. Δημιουργία και συντήρηση δενδροστοιχιών, κήπων, πάρκων, φυτωρίων καλλωπιστικών φυτών, θάμνων, δένδρων, πρασίνου οδοποιίας, χλοοταπήτων γηπέδων και άλλων έργων πρασίνου.
4. Συγκεντρώσεις φυτικών προϊόν-των, που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή στο Δημόσιο.
5. Συμμετοχή σε διενέργεια μαζικών ψεκασμών για την καταπολέμηση φυτονόσων, καθώς και συστηματικών απεντομώσεων ή απολυμάνσεων που διενεργούνται από το κράτος ή από οργανισμούς, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες ή ιδιώτες, στη φυτική παραγωγή ή στους χώρους αποθήκευσής της.
6. Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές της φυτικής παραγωγής, στις αλλοιώσεις και την καταλληλότητα των φυτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων.
7. Εμπορία αδρανών υλικών, λιπασμάτων, ορμονών, βιολογικών προϊόντων και γεωργικών φαρμάκων για την ανάπτυξη και προστασία των καλλιεργειών και την παραγωγή φυτικών προϊόντων.
8. Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του εδαφίου η.
9. Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοοικονομικών μελετών για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή μελετών για διάφορα γεωργοτεχνικά έργα.
§ Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής έργων πρασίνου.
§ Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
Μπορούν να συμμετέχουν στη σύνταξη αγροτικών, κτηματολογικών, εδαφολογικών, αμπελουργικών και άλλων χαρτών για γεωργική χρήση, με τη συνεργασία των κατά περίπτωση αρμοδίων τεχνικών.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της φυτικής παραγωγής. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των φυτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων.
Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημ. Έργων, για την κατηγορία έργων πρασίνου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Φυτικής Παραγωγής απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της γεωργικής κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
Οι απόφοιτοι των τμημάτων Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΕΕ).
Οι προοπτικές του επαγγέλματος παρουσιάζονται θετικές, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, με τη δημιουργία σύγχρονων μονάδων παραγωγής φυτικών προϊόντων και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.

Πηγές Πληροφόρησης:

 • AΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα): Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Παράρτημα Φλώρινας), Τέρμα Κοντοπούλου, 53 100 Φλώρινα, τηλ.: +30 23850 54600, εσωτερικό 620, fax: +30 23850 46630, web site: http://florina.teikoz.gr/, http://www.teikoz.gr/
 • AΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα): Τμήμα Φυτικής Παραγωγής - Γραμματεία Κωστακιοί Άρτας, Ταχ. Θυρίδα 110, 47100 Άρτα, τηλ.: +30 26810 50144, fax: +30 26810 50146, E-mail : secplant@teiep.gr, web site: http://crprod.teiep.gr/secretariat.php, http://www.teiep.gr
 • AΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Ταχ. Θυρίδα 141, 574 00 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 31 791100, 791111, 791129, fax: +30 2310 799152, e-mail:pubrel@admin.teithe.gr, web site: http://www.teithe.gr/Academic/cp.html
 • AΤΕΙ Καλαμάτας: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, 241 00 Καλαμάτα, τηλ.: +30 27210 69589, 69592, 37707, web site: http://www.teikal.gr
 • AΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο): Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, τμήμα φυτικής Παραγωγής, Τ.Θ. 1939, 71 500 Σταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.: +30 2810 379 449, Fax: +30 2810 318 204, Email: info-fp@steg.teicrete.gr, web site: http://www.steg.teiher.gr/fp/, http://www.teicrete.gr/tei/el/index.php
 • AΤΕΙ Λάρισας: Νέα Κτίρια, ΠΟ Λάρισας – Τρικάλων, 41110 Λάρισα, τηλ.: +30 2410 684273, fax: +30 2410 610803, web site: http://www.teilar.gr/schools/steg/agriculture/
 • Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: (Κοζάνη): Κοίλα 50100 Κοζάνη, Τηλ.: +30 24610 40161-5, Εσωτ. 627 και 628 ή +30 24610 28311, Fax : +30 24610 28311, web site: http://career.teikoz.gr, http://career.teikoz.gr/grafeio.htm
 • Γραφείο Διασύνδεσης AΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα): Σ.Ε.Υ.Π., 4ο Χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Θ. 110, 45500 Ιωάννινα, τηλ.: 26510 50765, fax: 26510 50766, e-mail: career@teiep.gr, web site: http://career.teiep.gr
 • Γραφείο Διασύνδεσης AΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400 Σίνδος, τηλ. +30 2310 791480-1, +30 2310 795505-6, fax: 2310 791482, e-mail: career@admin.teithe.gr, web site: www.career.teithe.gr/
 • Γραφείο Διασύνδεσης AΤΕΙ Καλαμάτας: Γραφείο 43 Κεντρικού Κτιρίου ΑΤΕΙ Καλαμάτας, τηλ.: +30 27210 69393, 45171 & 45172, fax: +30 27210 69139, e-mail: career@teikal.gr, web site: http://www.career.teikal.gr/
 • Γραφείο Διασύνδεσης AΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο): Σταυρωμένος, Τ.Θ. 140 T.K. 711 10, Τηλ. (2810) 379335-7, Fax. (2810) 319281, email: career@career.teicrete.gr, web site: http://www.career.teicrete.gr/
 • Γραφείο Διασύνδεσης AΤΕΙ Λάρισας: 411 10 Λάρισα, +30 2410 618098, +30 2410 611061-72, (εσωτ. 418), fax: +30 2410 611995, e-mail: career@teilar.gr, web site: http://www.career.teilar.gr/contact.php
 • ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων: Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 213-1515000, fax : 210-6447608, e-mail: service στο dorg.minenv.gr, web site: http://www2.minenv.gr/
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Γενική Διεύθυνση διοικητικής υποστήριξης, Αχαρνών 2, 104 38 Αθήνα, τηλ: +30 210 212-4455, fax: +30 210 5235814, e-mail: ax2u085@minagric.gr, Γεν. Δ/νση Φυτικής Παραγωγής: Αχαρνών 2, 104 38 Αθήνα, τηλ. +30 210 212-4111, Fax: +30 210 5243162, e-mail: ve46u030@minagric.gr, web site: http://www.minagric.gr/
 • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
 • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
 • Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ): Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr
Κατηγορία επαγγέλματος: