Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Επιθεωρητής κτιρίων και πυρασφάλειας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας σε διάφορα κτίρια για λογαριασμό του Δημοσίου ή βιομηχανικών και άλλων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός πυρασφαλειών επιθεωρεί αν τα υφιστάμενα ή υπό ανέγερση σπίτια, εργοστάσια, ξενοδοχεία και άλλα κτίρια ή κατασκευές πληρούν τις καθορισμένες προδιαγραφές οικοδόμησης. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς ελέγχει αν πληρούνταν οι κανόνες πυρασφάλειας, ερευνά και προσδιορίζει τα αίτια της εκδήλωσής της κ.ά. Ακόμη, επιθεωρεί τα κτίρια κατά τη διάρκεια της κατασκευής προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται τα εγκεκριμένα σχέδια και οι υπάρχοντες κανονισμοί. Ελέγχει τα υφιστάμενα κτίρια και τις κατασκευές προκειμένου να εντοπίσει τυχόν ελλείψεις στη συντήρηση ή την ύπαρξη τυχών κιίνδυνων για πυρκαγιά. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του στην επιθεώρηση εργοστασίων, ξενοδοχείων, κινηματογράφων και άλλων χώρων όπου συγκεντρώνεται πολύς κόσμος. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται η φροντίδα για την εγκατάσταση ανιχνευτών φωτιάς, συναγερμών και συστημάτων καταστολής. Επίσης, παρέχει συμβουλές κατά την κατασκευή των κτιρίων για τη χρήση συγκεκριμένων υλικών και μέσων μεταφοράς προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και να περιοριστεί η έκτασή της σε περίπτωση που εκδηλωθεί. Μπορεί να ασχοληθεί και με την ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για την εφαρμογή νόμων και διατάξεων σχετικών με την ασφάλεια και το περιβάλλον εργασίας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Τέλος, ελέγχει τους χώρους εργασίας προκειμένου να εξακριβώσει ότι τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός είναι σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές πυροπροστασίας των ισχυουσών διατάξεων.

Συνθήκες Εργασίας:
Η φύση της εργασίας του απαιτεί συνεχείς μετακινήσεις στους χώρους όπου θα εγκατασταθούν συστήματα πυρασφάλειας ή θα ελεγχούν οι υπάρχοντες ανιχνευτές θερμότητας, καπνού (τύπου ιονισμού ή φωτοηλεκτρικού), φλόγας, αερίων κ.λπ. και οι συσκευές πυρόσβεσης. Συχνά δοκιμάζει τα συστήματα πυρόσβεσης προκειμένου να εξετάσει αν λειτουργούν σωστά, γεγονός που σημαίνει ότι εκτίθεται σε χημικές ουσίες, καπνούς και αέρια. Συνεπώς, οφείλει να φοράει προστατευτική στολή, γάντια και ειδική μάσκα προσώπου. Στο γραφείο του, όπου οι συνθήκες είναι γενικά πολύ καλές, μελετάει τα σχέδια των κτιρίων που έχει αναλάβει, καταγράφει τις τεχνικές πυροπροστασίας που θα εφαρμόσει και σημειώνει τις ημερομηνίες που θα πρέπει να γίνει συντήρηση ή αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων πυρασφάλειας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να είναι δραστήριος, υπεύθυνος, παρατηρητικός, να είναι σε θέση να προβλέπει τυχόν προβλήματα και να βρίσκει εναλλακτικές λύσεις. Επίσης, πρέπει να έχει σωματική αντοχή και δύναμη, επικοινωνιακές δεξιότητες και να γνωρίζει τη σχετική νομοθεσία.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πάτρας, όπου η φοίτηση διαρκεί δέκα εξάμηνα και υπάρχει εξειδίκευση στον Ενεργειακό Τομέα, τον Κατασκευαστικό και τη Βιομηχανική Διοίκηση. Οι πτυχιούχοι μετά από επιτυχείς εξετάσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Ακόμη, σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΑΤΕΙ Πειραιά, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας, Καβάλας, Κοζάνης, Χαλκίδας και Σερρών. Η διάρκεια σπουδών είναι οχτώ εξάμηνα, όπου περιλαμβάνεται και η πραγματοποίηση πρακτικής εξάσκησης. Επιπλέον, σπουδές παρέχονται και στο τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΕΤΕΜ - ΑΣΠΑΙΤΕ, στο οποίο η διάρκεια σπουδών είναι οχτώ εξάμην.
Τέλος, μπορεί να φοιτήσει στη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών, στην οποία για να εισαχθεί πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις (απολυτήριο Λυκείου, επαγγελματική άδεια οδήγησης, απολυτήριο στρατού, άριστη υγεία), σύμφωνα με τον κανονισμό κατάταξης του πυροσβεστικού σώματος. Για να γίνει κάποιος αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις και να εισαχθεί στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το 50% των εισαγομένων στη Σχολή Αξιωματικών καλύπτεται από αρχιπυροσβέστες. Το υπόλοιπο 50% καλύπτεται από ιδιώτες πτυχιούχους ΑΕΙ, κυρίως θετικών ή φυσικών επιστημών (μηχανολόγους, δασολόγους, χημικούς μηχανικούς). Η Σχολή Αξιωματικών είναι ισότιμη των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και ο χρόνος φοίτησης είναι 8 εξάμηνα. Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών είναι ισότιμη των Σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ). Οι σπουδαστές διδάσκονται τεχνικές πυρόσβεσης, θέματα πυρασφάλειας καυσίμων, συστήματα πυροπροστασίας και νομοθεσία πυρασφάλειας. Προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα και απευθύνονται σε: α) πτυχιούχους ΑΕΙ με τις ειδικότητες που ορίζονται στο Π.Δ. 294/88 (Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων, Μεταλλειολόγοι - Μεταλλουργοί, Γεωπόνοι, Χημικοί, Δασολόγοι), β) πτυχιούχους ΑΤΕΙ με τις ειδικότητες που ορίζονται στο Π.Δ. 294/88 (τμημάτων Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής, Ναυπηγικής, Οχημάτων, Ηλεκτρολογίας, Φυσικής παραγωγής, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωργικών μηχανημάτων και αρδεύσεων, Ζωικής παραγωγής, Δασοπονίας, Θηραματοπονίας, Ιχθυοκομίας Αλιείας, Πολιτικών έργων υποδομής, Πολιτικών δομικών έργων, Χημικών Πετρελαίου, Τεχνολογίας τροφίμων, Οινολογίας και τεχνολογίας ποτών, Κλωστοϋφαντουργίας, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Ηλεκτρονικής, Αυτοματισμού, Τεχνολογίας ιατρικών οργάνων και γ) σε απόφοιτους τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη. Επίσης, κύκλοι σεμιναρίων διοργανώνονται από Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τα οποία απευθύνονται σε νέους μηχανικούς και αφορούν βασικές έννοιες και διατάξεις που διέπουν το σχεδιασμό των κτιριακών έργων για την προστασία και την ασφάλεια από τη φωτιά, θέματα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας και πυρασφάλειας και παραδείγματα εφαρμογής με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών κατοχυρώνονται νομοθετικά με το Ν. 6422 στο ΦΕΚ 421, τ. Α’ στις 28-11-1934. Για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος απαιτείται η συμμετοχή σε εξετάσεις που διενεργούνται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών προβλέπονται από το Ν. 6422/1934, το Β.Δ. 17-3-1950, το Β.Δ. 328/1963, το Π.Δ. 472/1985 και το Π.Δ. 252/1968. Οι απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανολόγων της ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρούν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους των τμημάτων Μηχανολογίας.
Οι απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εξελίσσονται ως το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη μη Παραγωγικής Σχολής και αποστρατεύονται με το βαθμό του Πυρονόμου. Τους δίνεται το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για τις Σχολές Αρχιπυροσβεστών και Ανθυποπυραγών, την αντίστοιχη εξέλιξη. Έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε πανελλήνιους διαγωνισμούς για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος κατά πόλη.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Απασχολείται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μόνος ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, ως υπάλληλος σε σχετικά υπουργεία, διάφορους οργανισμούς, βιομηχανίες, κατασκευαστικές εταιρείες, τεχνικές εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού που εξειδικεύονται στους τομείς της Πυρασφάλειας και των Συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου κ.α. Επίσης, μπορεί να εργαστεί στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο οποίο υπάγονται το Πυροσβεστικό Σώμα, η Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης κ.ά. Πέρα από τα συνήθη καθήκοντά τους οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος ασχολούνται με την πυρασφάλεια λιμενικών χώρων, αεροδρομίων και λοιπών βιομηχανικών εγκαταστάσεων με την επιβολή και τον έλεγχο των μέτρων πυρασφαλείας στους διάφορους βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και λοιπούς χώρους, καθώς και με τη διάθεση προσωπικού και μηχανημάτων για εκπαίδευση οργανωμένων ομάδων πυροπροστασίας. Υπάρχει, όμως, και η δυνατότητα ένταξης σε άλλους δημόσιους φορείς, όπως το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Ανώτατο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας του υπουργείου Εργασίας κ.ά. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και να ασχοληθεί με το σχεδιασμό μηχανολογικών εγκαταστάσεων πυρασφάλειας και την εκπόνηση αντίστοιχων τεχνικών μελετών. Οι προοπτικές του επαγγέλματος φαίνονται καλές, αφού υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας σε σύγχρονες εξειδικεύσεις.

Πηγές Πληροφόρησης:

 • ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, 157 73, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7723534, φαξ: 210-7723541, www.mech.ntua.gr
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 540 06, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-996022, 996072, φαξ: 2310-206138,
  http://vergina.eng.auth.gr/mech/mech.html
 • Πανεπιστήμιο Πάτρας: Πανεπιστημιούπολη, 265 00, Ρίο, Πάτρα, τηλ.: 2610-997192, 997214, φαξ: 2610-991626, www.mech.upatras.gr
 • ΑΤΕΙ Πειραιά: Τμήμα Μηχανολογίας: Π. Ράλλη και Θηβών 250, 122 44, Αιγάλεω, τηλ.: 210-5450951-9, 5381011, http://ikaros.teipir.gr/mecheng/index.htm
 • ΑΤΕΙ Κοζάνης: Τμήμα Μηχανολογίας: Κοίλα, 501 00, Κοζάνη,
  τηλ.: 24610-40161-2-3-4-5, φαξ: 24610-39682, 28296,
  http://www.teikoz.gr/sxoles/stef/mixanologia/mixanologia.htm
 • ΑΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Μηχανολογίας: Νέα Κτίρια, 411 10, Λάρισα,
  τηλ.: 2410-684304-5, 613249, 611061, 61072, φαξ: 2410-613249, 610803,
  http://www.teilar.gr/schools/stef/mechanic/index.el.php3
 • ΑΤΕΙ Χαλκίδας, Τμήμα Μηχανολογίας: 344 00, Ψαχνά Ευβοίας, τηλ.: 2228-99525, 99523, 22887, 23507, 23771, φαξ: 2228-23766, e-mail: tei@teihal.gr,
  http://www.teihal.gr/mec/
 • ΑΤΕΙ Πάτρας: Τμήμα Μηχανολογίας: Κουκούλι, 263 35, Πάτρα, τηλ.: 2610-325001, 321881,319214, 319219, φαξ: 2610-313775, 313778, 313770,
  http://www.teipat.gr/pages/Mechanical/mechanical.html
 • ΑΤΕΙ Καβάλας: Τμήμα Μηχανολογίας: ʼγιος Λουκάς, Τ.Θ. 1194, 654 04, Καβάλα, τηλ.: 2510-462143, 246030, 244348, φαξ: 2510-462144, 230779, 246038,
  e-mail: mdsec@teikav.edu.gr, http://www.teikav.edu.gr/md/
 • ΑΤΕΙ Σερρών: Τμήμα Μηχανολογίας: Υψηλάντου 1, 621 23, Σέρρες,
  τηλ.: 23210-49125, φαξ: 23210-46556, e-mail:gstef@teiser.gr,
  http://www.teiser.gr/engineering/index.html
 • ΑΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Μηχανολογίας: Ρωμανού 1, Χαλέπα, 731 33, Χανιά,
  τηλ.: 28210-28188-9, 379308, 379718, φαξ: 28210-28190, 250548,
  e-mail: ggram@lyttos.teiher.gr, e-mail:karmar @stef.teiher.gr,
  http://www.tm.teiher.gr/greek/
 • Πυροσβεστική Σχολή: Μάτσα 10, 145 10, Κάτω Κηφισιά. τηλ.: 210-8074502, 8075546, 8074568, http://www.fireservice.gr/fireacademy
 • Πυροσβεστικό Σώμα, Δ/νση Εκπαίδευσης: Μουρούζη 4, 101 72, Αθήνα
  τηλ.: 210-7242211, 7211441- 43, http://www.fireservice.gr
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ): Αθήνα:
  τηλ.: 210-8200110, φαξ: 210-8200222, e-mail: f.klv@elinyae.gr, Θεσσαλονίκη:
  τηλ.: 2310-501033, φαξ: 2310-501055, e-mail: sofia.t@elinyae.gr, Ιωάννινα,
  τηλ.: 26510-83293, για τα Ιωάννινα με φαξ: 26510-83294,
  e-mail: info.ioa@elinyae.gr, http://www.elinyae.gr/
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Καραγεώργη Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα, τηλ.: +30 210 3291200, e-mail: neameli@central.tee.gr, web site: http://www.tee.gr (Περιφερειακά τμήματα: Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Μαγνησίας, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Δωδεκανήσου, Ανατολικής Κρήτης, Δυτικής Κρήτης, Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου, Κέρκυρας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Βορειοανατολικού Αιγαίου, Νομού Ευβοίας, Νομού Κυκλάδων)
 • Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ: Σουρή 3, 105 57, Αθήνα, τηλ.: 210-3285500,
  φαξ: 210-3285511, e-mail: webmaster@tee.gr
 • Fire Wall ΕΠΕ: Περισσού 19, Νέα Χαλκηδόνα, 143 43, Αθήνα, τηλ.: 210-854178, φαξ:210-8321176, e-mail: firewall@hol.gr, Μοναστηρίου 90, Θεσσαλονίκη,
  τηλ./φαξ: 2310-544061, e-mail: thessaloniki@firewall.gr