Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπολογίστε τα μόριά σας για τις θέσεις ΥΕ για την προκήρυξη των 8.166 θέσεων

Για να υπολογίσουν τα μόρια τους οι υποψήφιοι της 3Κ/2018 προκήρυξης θα πρέπει να συμβουλευτούν τον παρακάτω πίνακα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίσουν ότι μεταξύ ισοβαθμούντων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Αριθμός Τέκνων

 

Γα καθένα από τα δύο πρώτα

100

Για καθένα από τα επόμενα.

200

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

300

Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

200

2 Χρόνος ανεργίας

 

Για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως 8 συνολικά

50

3. Εμπειρία

 

Ειδική εμπειρία σε θέση ΟΤΑ έως και 24 μήνες

17 ανά μήνα

4. Ηλικία

 

Εως και 24 ετών.

50

Άνω των 24 έως και 30 ετών

75

5. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

 

Μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών, καθώς και των δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων

 

5. Για τα άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, προσαυξάνεται κατά 100 μονάδες, η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

100

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop