Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για τη Δημόσια Τηλεόραση

Ο Ειδικός Διαχειριστής των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της πρώην ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών, της κ. Γκίκας Μάναλης, ανακοινώνει ότι:

την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 από ώρα 11 π.μ. έως 7 μ.μ., το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 από ώρα 9 π.μ. έως 2 μ.μ. και από Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 έως και την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρες από 9 π.μ. έως 7 μ.μ., όσοι αναφέρθηκαν στη σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τη Θεσσαλονίκη, να προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παρακάτω, στη διεύθυνση Αγγελάκη 2, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή τα δικαιολογητικά που προσκομιστούν δεν αποδεικνύουν τα δηλωθέντα κριτήρια ή ιδιότητες πρόσληψης, ο υποψήφιος διαγράφεται από του οικείους πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα και στην υπ’ αριθμ. Δ5Α 1122199 ΕΞ 2013/2.8.2013 απόφαση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Τον Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν πρόσληψης στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτήρα ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Προϋπόθεση αποτελεί να κατέχουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη στην αίτηση συμμετοχής τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Για τις ξένες γλώσσες καθώς και το επίπεδο γνώσης αυτών οι οποίες αποτελούν συνεκτιμόμενα προσόντα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 και 28 αντίστοιχα του ΠΔ 50/2001 όπως ισχύει κάθε φορά.

Σημ: Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

4. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) βάσεως δεδομένων, (δ) παρουσιάσεων και (ε) υπηρεσιών διαδικτύου.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.

6. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

7. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών να προσκομίσουν δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος εάν τους τελευταίους είκοσι (24) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

9. Για την απόδειξη συναφούς εμπειρίας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

• για επιτυχόντες χωρίς συνεχόμενη προϋπηρεσία στην πρώην ΕΡΤ Α.Ε., βεβαίωση προϋπηρεσίας εργοδότη θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας (ή αναλυτική κατάσταση ενσήμων/βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα με την οποία θα αποδεικνύεται η προϋπηρεσία στην ειδικότητα που έχει δηλωθεί.

• Για επιτυχόντες πρώην υπαλλήλους της ΕΡΤ, αναλυτική κατάσταση ενσήμων/βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

10. Για την απόδειξη ασθενείας, βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop