Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προσλήψεις μόνιμων και συμβασιούχων στους Δήμους της χώρας

Αυτό το διάστημα το υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει μια σειρά από εγκρίσεις για προκήρυξη από το ΑΣΕΠ μόνιμων προσλήψεων αλλά και συμβασιούχων. Δείτε συγκεντρωτικά τις προσλήψεις-ευκαιρία για όποιον θέλει να πιάσει δουλειά στους δήμους της χώρας.

Άμεσα έρχεται η συμπληρωματική προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις σε δήμους όπως αποκάλυψαν τα dikaiologitika.gr (και αντέγραψαν όπως συνηθίζουν ιστοσελίδες λογοκλόποι) και θα αφορά ΟΤΑ που δεν είχαν προλάβει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για τον μεγάλο διαγωνισμό της προκήρυξης 3Κ/2018 για τις μόνιμες προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα η έκδοση της συμπληρωματικής προκήρυξης για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, έρχεται μετά από διπλή έγκριση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 όπου ενέκρινε την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης 468 κενών οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και σε N.Π.Δ.Δ και 56 κενών οργανικών θέσεων επίσης σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

δείτε εδώ όλα τα νέα για την νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Προσλήψεις σε 76 δήμους

Άμεσα 76 δήμοι της χώρας θα προκηρύξουν ο κάθε ένας ξεχωριστά 1.011 προσλήψεις για συμβασιούχους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού και για οκτάμηνη διάρκεια.

Ειδικότερα οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν για να καλυφθούν οι  ανάγκες των φορέων των δήμων σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

δείτε εδώ τις θέσεις στους δήμους

Δήμος Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων έχει προσκαλέσει κάθε ενδιαφερόμενο/η που έχει τα παρακάτω προσόντα και ιδιότητες να προσφέρει οικειοθελώς τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό έργο που επιτελείται στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τις εξής κατ’ αριθμόν ατόμων θέσεις:

1 ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας άνω των 30 ετών)
2 ΒΟΗΘΟΙ ΑΡΧΗΓΟI ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας 25-45 ετών)
4 ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας 25-45 ετών)
12 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ηλικίας 18 (συμπληρωμένο ημερολογιακά το 18ο έτος) έως 30 ετών
18 ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ – ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΙΣΣΕΣ ηλικίας 18 (συμπληρωμένο ημερολογιακά το 18ο έτος) έως 30 ετών
100 ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ – ΟΜΑΔΑΡΧΙΣΣΕΣ ηλικίας 18 (συμπληρωμένο ημερολογιακά το 18ο έτος) έως 30 ετών

δείτε εδώ την προκήρυξη

Προσλήψεις σε 26 δήμους

Προσλήψεις για 347 συμβασιούχους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε δήμους της χώρας ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών

Οι προσλήψεις εγκρίθηκαν μετά τις βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2018 και ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2019.

δείτε εδώ τις θέσεις στους δήμους

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής

Οκτώ (8) άτομα ΥΕ – Προσωπικό Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας)  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο μας, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών του δήμου, 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο (2) μήνες, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.2190/94 και του άρθρου 20 του Ν.2738/99.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Δ/κων Υπ/σιών, στο Δημαρχείο, - οδός Στ. Καραγιώργη 2 - 2ος όροφος, Τ.Κ. 141 21 από 25/4/2018 έως και 30/4/2018.

Οι όροι και οι αμοιβές θα περιλαμβάνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης εργασίας.

Η προκηρυξη εδω

Δήμος Μαλεβιζίου

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων με ειδικότητα ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (γυμναστές) για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών της Υπηρεσίας Αθλητισμού του Δήμου Μαλεβιζίου, και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Γυμναστήριο Γαζίου ως εξής:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη-Γάζι) Γραφείο Πρωτοκόλλου τηλ 2813400602,605 ή Γραφείο Προσωπικού τηλ: 2813400687,623 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
6. Ασφαλιστικό βιβλιάριο ΙΚΑ.

7. Α.Μ.Κ.Α.
8. IBAN τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου.
9- Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. τρέχουσας χρήσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 24/04/2018 μέχρι 30/04/2018.

Δήμος Παλλήνης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού, που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Παλλήνης με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, θα προσλάβει επτά (7) Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2017-2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου& Αριστείδου, Τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 30-4-2018 έως και την Τετάρτη 9-5-2018 (εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο).

Πηγή: dikaiologitika

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop