Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προκήρυξη Λιμενικού για οδοντίατρο και ψυχολόγο

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2017, προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από ιδιώτες πτυχιούχους τμημάτων Οδοντιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, ή πτυχιούχους τμημάτων Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, με τις ακόλουθες ειδικότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 4504/2017 (Α΄184):

Ι. Οδοντιάτρου: θέση μία (1)

ΙΙ. Ψυχολόγου: θέση μία (1)

Οι υποψήφιοι, πτυχιούχοι Οδοντίατροι, απαιτείται επιπρόσθετα να διαθέτουν ειδίκευση στην Ορθοδοντική.

Κατ’ εξαίρεση και σε δεύτερο βαθμό, εάν δεν βρεθούν υποψήφιοι με ειδίκευση στην Ορθοδοντική, η θέση θα καλυφθεί, κατά σειρά επιτυχίας, από υποψήφιο, πτυχιούχο Οδοντιατρικής, χωρίς το εν λόγω πρόσθετο προσόν.

2. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μία (1) μόνο ειδικότητα από τις ανωτέρω αναφερόμενες ειδικότητες Οδοντιάτρου και Ψυχολόγου.

3. Σε περίπτωση που η προκηρυχθείσα θέση σε μια ειδικότητα (Οδοντιάτρου ή Ψυχολόγου) μετά το πέρας όλων των διαδικασιών του Κεφαλαίου ΣΤ΄ της παρούσης δεν καλύπτεται από τους εναπομείναντες υποψηφίους της ειδικότητας αυτής, τότε η θέση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπληρώνεται από υποψηφίους της άλλης ειδικότητας.

 

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, που ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά, από την 22-01-2018 ημέρα Δευτέρα μέχρι και την 16-02-2018 ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop