Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού 

Προκειμένου να καταρτιστούν οι πίνακες προσληπτέων των κλάδων/ειδικοτήτων:

«TΕ Κοινωνικής Εργασίας» (κωδ.206) και «ΤΕ Πληροφορικής» (κωδ.213), της 2ης Υ.ΠΕ., σύμφωνα με την ΚΥΑ: Υ10β/Γ.Π. 112158/12/22.4.2013 (Φ.Ε.Κ. 1122/Τ.Β’/10.5.2013) ανακοινώθηκαν οι πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται ανά κλάδο/ειδικότητα οι υποψήφιοι που καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Υ.ΠΕ.

Οι πίνακες κατάταξης κατά ανεργία και εμπειρία του συνόλου των υποψηφίων των οικείων κλάδων, το έντυπο αίτησης δήλωσης προτιμήσεων και οι κωδικοί των θέσεων ανά Υ.ΠΕ. έχουν καταχωριστεί στη διαδρομή:

Αρχική σελίδα > Συμβάσεις > Επικουρικό προσωπικό σε νοσοκομεία του ΕΣΥ

Επίσης απεστάλησαν στην 4η Υ.ΠΕ. οι πίνακες προσληπτέων των κλάδων/ειδικοτήτων «ΠΕ Ακτινοφυσικών» (κωδ.101), «ΠΕ Πληροφορικής» (κωδ.107), «ΠΕ Φαρμακοποιών» (κωδ.108) και «ΤΕ Πληροφορικής» (κωδ.213).

Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή:

 

Αρχική σελίδα > Συμβάσεις > Επικουρικό προσωπικό σε νοσοκομεία του ΕΣΥ

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop