Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η προκήρυξη για 9 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Το ΑΣΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη εννέα (9) θέσεων μελών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αρμοδιότητες της Αρχής, τα τυπικά προσόντα αξιολόγησης των υποψηφίων, τα κωλύματα διορισμού και τα ασυμβίβαστα, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για τις θέσεις των μελών που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ. 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994) καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εκτίθενται αναλυτικά ως κατωτέρω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (αρ. 347, 348, 354 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016))

1. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), αποτελείται από τριανταένα μέλη, εκ των οποίων ένας (1) Πρόεδρος και τριάντα (30) μέλη. Έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, έπειτα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η ΑΕΠΠ έχει έδρα στο Ν. Αττικής.

2. Η ΑΕΠΠ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της.

3. Η ΑΕΠΠ μεριμνά για την εκπλήρωση του σκοπού της και, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της, αποφασίζει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της, για κάθε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και για θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της, ιδίως:

α) διατυπώνει γνώμη για τις τροποποιήσεις των Κανονισμών Οικονομικής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, του Οργανισμού και της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διαχείριση της κράτησης,

β) μεριμνά για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού της,

γ) συνάπτει για τις ανάγκες της πάσης φύσεως συμβάσεις με τρίτους, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης,

δ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, το απολογισμό και τον ισολογισμό της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τον Κανονισμό οικονομικής Διαχείρισης.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Πρόσκληση 4Ε/2017 Τ.Θ. 14 308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10 Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ). Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop