Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

40 προσλήψεις στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

     Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα

   Αριθμός

    ατόμων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

    Δ. Παπάγου – Χολαργού

Ν. Αττικής

*ΥΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

    Δ. Παπάγου – Χολαργού

Ν. Αττικής

**ΥΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ

     ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

10

Κάντε scroll για να δείτε όλο τον πίνακα

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 101 91 Παπάγου, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης.

  

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από από τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 έως και τη Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018.

   

Τηλ. επικοινωνίας: 213 130 8629, -8589, -8407, -8391.

Συνημμένα Αρχεία
ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΟΧ1_2018.pdf
30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.docx

 

Πηγή: dikaiologitika

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop