Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

292 θέσεις στη ΜΟΔ

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προκήρυξε την πλήρωση 292 θέσεων.

Συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν 292 θέσεις ευθύνης εκ των οποίων, 1 θέση Γενικής/ού Διευθύντριας/ντή της ΕΑΣ, 46 θέσεις Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών, 7 θέσεις Υποδιευθυντριών/ντών Ειδικών Υπηρεσιών, 8 θέσεις Διευθυντριών/ντών ΚΥ ΜΟΔ, 210 θέσεις Προϊσταμένων Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών, και 20 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων ΚΥ ΜΟΔ, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ»

Α. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το αντικείμενο εργασίας της κάθε θέσης ευθύνης ορίζεται στις ΚΥΑ Σύστασης και Διάρθρωσης των Υπηρεσιών, στα εγκεκριμένα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09/02/2018 μέχρι το αργότερο την 02/03/2018.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop