Επαγγέλματα με ζήτηση στην Ελλάδα μέχρι το 2020

Σε περισσότερες από 1.177.000 εκτιμώνται οι συνολικές ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα για την περίοδο 2010-2020.

Ψάχνεις δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Τι πρέπει να γνωρίζεις

• Διαδικασίες επιλογής και επίσημοι διαγωνισμοί • Πώς να προετοιμαστείτε για μια επιτυχημένη συνέντευξη • Ποια έγγραφα πρέπει να πάρω μαζί μου στη συνέντευξη;

Γιατί, τελικά, να σπουδάσω;

Στην Ελλάδα της κρίσης οι νέοι σπουδάζουν για να καταλήξουν να εργαστούν, αν βρουν δουλειά, ακόμα και σε θέσεις ανειδίκευτου εργάτη, αν μείνουν στην Ελλάδα.

Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση για το 2016

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και για το 2016 κάνουν την εμφάνισή τους διάφορες λίστες με τα επαγγέλματα που προβλέπεται πως θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Είναι ευνόητο πως μεταξύ των καταλόγων αυτών υπάρχουν αποκλίσεις. Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους, όπως π.χ. το ότι αναφέρονται σε διαφορετικές αγορές εργασίας.

Προβληματική η κατάσταση στην εκπαίδευση σε Ευρώπη και Ελλάδα

Η εκπαίδευση αποτελούσε και αποτελεί θέμα ζωτικού ενδιαφέροντος όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλη την Ευρώπη (και πέρα από αυτήν).

Γιατί δεν με καταλαβαίνουν;

Πόσες φορές σας έχει τύχει σε μια συζήτηση να διαπιστώνετε πως άλλα λέτε κι άλλα καταλαβαίνει ο άλλος, ή πως άλλα θέλετε να πείτε κι άλλα λέτε;

Δεξιότητες για Πρόσληψη

Σε προηγούμενα άρθρα έχω αναφερθεί στο χάσμα ανάμεσα στον αυξημένο αριθμό προσφερόμενων θέσεων εργασίας και την υψηλή ανεργία, δηλαδή στο γεγονός ότι, ενώ υπάρχουν πολλές κενές θέσεις, οι εργοδότες αναζητούν αλλά δεν βρίσκουν τους ανθρώπους που επιθυμούν. Αυτό, όπως έχει αναλυθεί σε άλλη ευκαιρία, οφείλεται στην έλλειψη των κατάλληλων δεξιοτήτων από την πλευρά αυτών που αναζητούν μια θέση στην αγορά εργασίας.

Δεξιότητες και Βιογραφικό Σημείωμα

Η αναγνώριση της σημασίας που έχει η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προσωπική, αλλά και την επαγγελματική ζωή του προσώπου έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα αναπτυχθούν επιλεγμένες δεξιότητες. Ένας ενήλικας έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει τη βελτίωση ορισμένων από τις δεξιότητες που έχει, αν όχι όλων. Ωστόσο, όπως έχουμε επισημάνει σε άλλο σημείωμα, μεγαλύτερη σημασία έχει η λήψη των κατάλληλων μέτρων, προκειμένου οι δεξιότητες αυτές να αναπτυχθούν από την παιδική κιόλας ηλικία. Η δεύτερη παράμετρος αναφέρεται στην προβολή των δεξιοτήτων αυτών, ώστε να έχει κανείς περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας κατά τη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας.

Ποια είναι η σημασία των δεξιοτήτων στην παιδική ηλικία;

Οι δεξιότητες δεν είναι μια δευτερεύουσας σημασίας παράμετρος στη ζωή του ατόμου, την οποία θα μπορούσε κανείς να παραβλέψει αναφορικά με την ανάπτυξη και την πρόοδό του τόσο ως προσώπου όσο και ως επαγγελματία. Έχει αποδειχθεί ότι χωρίς την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων, το πρόσωπο αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες σε ολόκληρο το φάσμα της ζωής του.

«Πράσινες» Δεξιότητες

Τα «πράσινα» επαγγέλματα είναι ένας ολοένα διευρυνόμενος τομέας με μεγάλη σημασία τόσο στην αγορά εργασίας (λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας) όσο και στη ζωή μας (λόγω του θετικού αντίκτυπου που αυτά έχουν στο περιβάλλον). Όπως προκύπτει από τη σχετική δημοσίευση του CEDEFOP[1], υπάρχει αυξημένη ζήτηση για δεξιότητες σχετικές με την περιβαλλοντική συνείδηση. Ο λόγος δεν είναι μόνο το ότι υπάρχει αύξηση των θέσεων εργασίας σε «πράσινα» επαγγέλματα, αλλά και επειδή αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για την εκτίμηση κόστους, ωφελειών και ρίσκου μιας επένδυσης σε εξοπλισμό περιβαλλοντικά φιλικό, οικονομικό κτλ., ενώ διασφαλίζεται και η συμμόρφωση προς τα περιβαλλοντικά στάνταρ και τους αντίστοιχους κανόνες. Η ζήτηση για τέτοιου είδους δεξιότητες δεν είναι ζήτημα «εσωτερικό» των διαφόρων εταιριών και οργανισμών που κινούνται στο χώρο αυτό, αλλά προκύπτει και από τις εφαρμοζόμενες ενεργειακές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Μάλιστα, η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων έχει περάσει και σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Δεξιότητες: η σημαντικότερη έλλειψη στην αγορά εργασίας της ΕΕ-28

Σε μια Ευρώπη που παλεύει με την κρίση, αλλού λίγο κι αλλού πολύ, οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας είναι ένα ζήτημα που παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα έχει και επιτακτικό χαρακτήρα ως προς την αντιμετώπισή του. Οι ελλείψεις αυτές δεν αφορούν μονάχα τις κενές θέσεις εργασίας, αλλά και την αδυναμία του εργοδότη να βρει υπαλλήλους με τα κατάλληλα προσόντα, ώστε να καλύψουν επαρκώς τις θέσεις που χρειάζεται η επιχείρησή του. Αυτές οι ελλείψεις, όπως παρατηρεί η αναφορά «Labour Market Shortage in the European Union», η οποία συντάχθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διακρίνονται σε ποσοτικές και ποιοτικές. Οι πρώτες αφορούν την έλλειψη εργατικού δυναμικού για να καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας, ενώ οι δεύτερες αναφέρονται στην περίπτωση, κατά την οποία υπάρχει σχετική ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση, αλλά ταυτόχρονα διατηρείται τόσο ένα μεγάλο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας όσο και το ποσοστό της ανεργίας.

Ποιους αφορούν οι δεξιότητες;

Οι δεξιότητες είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο όσους αναζητούν μία θέση στην αγορά εργασίας ή, εφόσον κατέχουν μια θέση, επιδιώκουν τη διατήρησή της. Έχει την ίδια σημασία και για τους εργοδότες, αλλά και για το ίδιο το κράτος. Μια αγορά που υπολειτουργεί, εξαιτίας ελλιπούς στελέχωσης των θέσεων εργασίας με το κατάλληλο δυναμικό, μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει για όλους (Δημόσιο, ιδιώτες επιχειρηματίες, πολίτες), οι οποίες επηρεάζουν όλες τις όψεις της κοινωνίας, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές κτλ. Για παράδειγμα, ένας δημόσιος οργανισμός, που δεν έχει στελεχωθεί με προσωπικό που κατέχει τις απαραίτητες δεξιότητες, επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι απαιτούνται επιπλέον έξοδα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επιπλέον, είναι δύσκαμπτος, οπότε δεν εξυπηρετεί όπως θα έπρεπε τους πολίτες. Πέραν τούτου, όμως, μία περίπτωση σαν κι αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως «παράδειγμα» για άλλους οργανισμούς κ.ο.κ. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αφορά όλους τους εμπλεκομένους παράγοντες στην αγορά εργασίας.

Θετικές οι προβλέψεις προσλήψεων για το β΄ τρίμηνο του 2015

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας μπορεί να εξεταστεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, κάθε μία με τη δική της βαρύτητα. Ωστόσο, όταν έχουμε πληροφορίες για τις προσλήψεις, οι οποίες έρχονται από τους εργοδότες τους ίδιους, τότε αναμφίβολα η εικόνα αυτή έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Έχεις 6 δευτερόλεπτα

Αλήθεια, πιστεύεις πως από τη στιγμή που έχεις τα προσόντα (εκπαίδευση, προϋπηρεσία κτλ.), τα οποία ζητούνται για μια θέση εργασίας, το μόνο που χρειάζεται είναι να συντάξεις ένα βιογραφικό, μη δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη μορφή του και στον τρόπο παράθεσης των πληροφοριών; Οπότε, θεωρείς πως το μόνο που χρειάζεται είναι ο υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού απλώς να διαβάσει το βιογραφικό σου, σωστά; Λάθος!

Πώς οι Σύγχρονες Συνθήκες Επηρεάζουν το Εκπαιδευτικό Σύστημα;

Οι κοινωνικές ανισότητες γίνονται εμφανείς στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από τις έντονες διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των μαθητών ως προς τις επιδόσεις τους. Οι επιδόσεις αυτές σχετίζονται με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των μαθητών και τη γεωγραφική καταγωγή τους (Bourdieu & Passeron, 1970, Φραγκουδάκη, 1985). Αν και έγιναν προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να αντισταθμιστούν τα παραπάνω προβλήματα, δεν ήταν εφικτό να εξαλειφθεί εντελώς το ζήτημα των άνισων εκπαιδευτικών ευκαιριών, κυρίως κατά τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο, διαφορές ως προς το θέμα των δύο φύλων που ήταν πιο έντονες στο παρελθόν λόγω κοινωνικών στερεοτύπων έχουν εκλείψει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία.

Πώς καθορίζει η αγορά εργασίας την επαγγελματική πρόοδο;

Η αγορά εργασίας δεν είναι όπως οι άλλες αγορές, διότι η εργασία δεν είναι ένα εμπόρευμα όπως όλα τα άλλα. Αυτό που συναλλάσσεται κανείς στην αγορά εργασίας δεν είναι τόσο η εργασία όσο η ικανότητα για εργασία (τα επαγγελματικά προσόντα). Τα άτομα εισέρχονται σ’ αυτήν «πουλώντας» την εργασιακή τους ικανότητα και δημιουργώντας μια σχέση εξάρτησης με τον εργοδότη τους. Αυτή η σχέση επικυρώνεται κυρίως με μία σύμβαση εργασίας. Το πρόσωπο που διαθέτει μία εργασιακή ικανότητα είναι δεσμευμένο μέσα στις κοινωνικές σχέσεις από όπου προσδιορίζεται και ο κοινωνικός του ρόλος. Οπότε, οι εργαζόμενοι που «πουλούν» τα εργασιακά τους προσόντα, και οι εργοδότες που τα «αγοράζουν» εισέρχονται σε μία δυναμική σχέση κοινωνική και θεσμική.

Οι Αμοιβές στους Δυναμικότερους Κλάδους της Οικονομίας

Πριν λίγες ημέρες αξιοποιήσαμε στοιχεία του γραφείου στατιστικής της εργασίας των ΗΠΑ (BLS) με σκοπό να εντοπίσουμε κλάδους δραστηριότητας με σημαντική τάση μεταβολής (αύξησης και μείωσης, αντίστοιχα) τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, θα εξετάσουμε το μέσο επίπεδο αμοιβών σε αυτούς κλάδους, εντοπίζοντας την «ποιότητα», από πλευράς αμοιβών, των θέσεων εργασίας που «δημιουργούνται», καθώς και αυτών που φαίνεται σταδιακά να «καταργούνται».

Οι Δυναμικοί Κλάδοι Εργασίας

Έχουμε αναφερθεί πρόσφατα σε εκτιμήσεις του γραφείου στατιστικής της εργασίας των ΗΠΑ (BLS) σχετικά με τα επαγγέλματα ή τους κλάδους δραστηριότητας όπου η απασχόληση αναμένεται να σημειώσει σημαντική αύξηση τα αμέσως επόμενα χρόνια και έχουμε προσπαθήσει να .εντοπίσουμε τις βασικότερες μακροπρόθεσμες τάσεις που συνηγορούν στην κατεύθυνση αυτή. Στο σημείο αυτό επανερχόμαστε για να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις και να τονίσουμε πως τα πρώτα σημάδια των εξελίξεων αυτών έχουν ήδη αρχίσει να επιβεβαιώνονται.

Συνήθη ζητήματα ενηλίκων που τους οδηγούν στην επαγγελματική συμβουλευτική

Η επαγγελματική συμβουλευτική δεν αφορά μόνο τους μαθητές αλλά και τους ενήλικες σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Δεδομένου ότι η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί μία δια βίου διαδικασία δεν μας κάνει εντύπωση ότι ολοένα και περισσότεροι ενήλικες απευθύνονται στους επαγγελματικούς συμβούλους για υποστήριξη στη λήψη των επαγγελματικών τους αποφάσεων.

Η αναγκαιότητα συνεχούς κατάρτισης των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η γενική απαίτηση για κατάρτιση των συμβούλων και όλων των ειδικών που ασχολούνται με θέματα Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κλπ.) ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες. Ιδιαίτερα, το σχολείο ως δεύτερος κοινωνικός σχηματισμός μετά την οικογένεια αντανακλά τις γενικές τάσεις, πρότυπα της κοινωνίας σύμφωνα με τα οποία σκοπεύει να χτίσει κοινωνικά και πολιτισμικά τους αυριανούς πολίτες.

Σελίδες