Οι μελλοντικές τάσεις στην αγορά εργασίας

Σε μια ρεαλιστική διδαδικασία επιλογής επαγγέλματος, θα πρέπει κάποιος να διερευνήσει την αγορά εργασίας (τις δεξιότητες που θα απαιτεί και τις επιλογές που θα προσφέρει), για όταν θα αναζητήσει εργασία.

Οι νέοι επιχειρούν

Τριάντα επιχειρηματικά σχέδια, εβδομήντα πέντε ομάδες φοιτητών και αποφοίτων, είκοσι τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Λίστες ταξινόμησης πανεπιστημίων: Παιχνίδι εντυπώσεων ή ζήτημα ουσίας;

Μια λίστα ταξινόμησης πανεπιστημίων είναι σαν καθρέφτης· αντανακλά την πραγματικότητα προς την οποία είναι στραμμένη. Η οπτική της αυτή δηλώνεται από τα κριτήρια που χρησιμοποιεί.

Σελίδες